Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Közel 4 kilogramm kábítószer a depó lakásban - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt egy kábítószer-kereskedő háló­zat újabb két tag­já­nak letar­tóz­ta­tá­sát indítványozta.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a két buda­pes­ti férfi huza­mo­sabb ideje, élet­vi­tel­sze­rű­en fog­lal­ko­zott külön­fé­le kábí­tó­sze­rek beszer­zé­sé­vel és rend­sze­res haszon­szer­zés­re töre­ked­ve azok érté­ke­sí­té­sé­vel. Ennek során egy kecs­ke­mé­ti bűn­tár­suk­nak rend­sze­re­sen koka­int, spee­det, mari­hu­á­nát és exta­syt árul­tak tovább érté­ke­sí­tés cél­já­ból. A kecs­ke­mé­ti díler elfo­gá­sát köve­tő­en a két buda­pes­ti keres­ke­dő továb­bi mint­egy 9000 db exta­sy tab­let­tát szer­zett meg és érté­ke­sí­tett, illet­ve kínált meg­vé­tel­re Budapesten.

A kábítószer-kereskedő háló­zat fel­gön­gyö­lí­té­sét végző Bács-Kiskun megyei nyo­mo­zók az NNI-vel közös, össze­han­golt akció ered­mé­nye­ként Buda­pes­ten 2022. októ­ber 4-én, dél­után, az egyik fér­fit a kábí­tó­szer lera­kat­ként műkö­dő ingat­lan­ból kilép­ve, míg tár­sát a lakó­he­lyén elfog­ták. A rend­őrük a fér­fi­a­kat őri­zet­be vet­ték, majd jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként kihall­gat­ták. A két férfi által meg­szer­zett és a kuta­tás során rész­ben lefog­lalt kábí­tó­sze­rek ható­anyag tar­tal­ma a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rá­nak 12-szerese.

Az ügyész­ség a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés, a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta mind­ket­te­jük­kel szem­ben, mert a ter­hük­re rótt bűn­cse­lek­mény súlyos­sá­ga, bün­te­tés­sel fenye­ge­tett­sé­ge miatt fenn­áll a szö­ké­sük, elrej­tő­zé­sük veszé­lye. Ezen kívül az elkö­ve­tés szer­ve­zett jel­le­gé­ből meg­ala­po­zot­tan tar­ta­ni lehet attól is, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­suk ese­tén a bizo­nyí­tás ered­mé­nyes­sé­gét veszé­lyez­tet­nék, továb­bá letar­tóz­ta­tá­su­kat a bűn­is­mét­lés reá­lis veszé­lye is indokolja.

Az ügyész­ség indít­vá­nya­i­ról a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon fog dönteni.