Főoldal » Archív » Közel 400 millió forint kárt okozott 43 sértettnek a befektetési csaló

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség a minő­sí­tett csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indult ügy­ben indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi kény­szer­in­téz­ke­dé­sé­nek két hónap­pal tör­té­nő meghosszabbítását.

A letar­tóz­ta­tás koráb­bi hosszab­bí­tá­sá­ról a http://az-ugyeszseg-inditvanyozza-a-befektetesi-csalo-ferfi-letartoztatasanak-meghosszazbbitasat/ olda­lon adott ki saj­tó­köz­le­ményt az ügyészség.

Az indít­vány sze­rint a férfi 2014. augusz­tus és 2019. közöt­ti idő­ben - mint befek­te­té­sek­kel fog­lal­ko­zó cég kép­vi­se­lő­je - 43 sér­tett­nek ked­ve­ző befek­te­té­si lehe­tő­sé­get kínált, rövid határ­idő­vel és ked­ve­ző hozam­mal. A sér­tet­tek nem vál­lal­ták ugyan a pén­zük befek­te­té­sé­vel fel­me­rü­lő koc­ká­za­tot, azon­ban az elkö­ve­tő javas­la­tá­ra köl­csön­szer­ző­dé­sek alap­ján külön­bö­ző össze­ge­ket adtak át neki. A fér­fi­nak az volt a célja, hogy a sér­tet­tek­től pénzt csal­jon ki.

A csaló férfi a sér­tet­tek közül egy kis­bé­ri fér­fi­nak 55 mil­lió forint, egy kis­bé­ri nőnek több mint 37 mil­lió forint, egy buda­pes­ti sér­tett­nek 35 mil­lió  forint, egy komá­ro­mi fér­fi­nak 15 mil­lió forint kárt okozott.

A sér­tet­tek­nek oko­zott kár meg­kö­ze­lí­ti a 400 mil­lió forintot.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró a férfi letar­tóz­ta­tá­sát 2019. novem­ber 14. nap­ján ren­del­te el, ennek határ­ide­jét leg­utóbb 2020. már­ci­us 14. nap­já­ig meg­hosszab­bí­tot­ta, mert meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­né, a bün­te­tő­el­já­rás­ban elér­he­tet­len­né válna, továb­bá  sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.

Az ügyész­ség újabb indít­ványt tett a letar­tóz­ta­tás határ­ide­jé­nek kettő hónap­pal tör­té­nő meg­hosszab­bí­tá­sá­ra, mert a kény­szer­in­téz­ke­dés okai vál­to­zat­la­nul fenn állnak.