Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » Közel 45 millió forintot csalt ki áldozataitól a csalárd gyógyszer nagykereskedő – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség jelen­tős kárt okozó üzlet­sze­rű­en és foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal az ötve­nes éve­i­ben járó fér­fi­val szem­ben, aki nem léte­ző üzle­ti lehe­tő­sé­gek­kel verte át üzle­ti part­ne­re­it.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lott hosszabb ideje volt ügy­ve­ze­tő­je egy - tevé­keny­sé­gi köre sze­rint - gyógy­szer nagy­ke­res­ke­de­lem­mel fog­lal­ko­zó cég­nek.

A férfi azon­ban a cégét csa­lárd módon fel­hasz­nál­va össze­sen 21 sér­tet­tet ejtett téve­dés­be azzal, hogy rávet­te őket, legye­nek a cége alvál­lal­ko­zói, mely­nek kere­té­ben meg­ha­tá­ro­zott vár­me­gyék­ben, illet­ve régi­ók­ban fix meg­bí­zá­so­kat fog­nak kapni a cégé­vel szer­ző­dés­ben álló pati­kák gyógy­szer­rel tör­té­nő ellá­tá­sá­ra.

A vád­lott a konk­rét össze­ge­ket azzal csal­ta ki a sér­tet­tek­től, hogy a gyógy­szer­szál­lí­tás­hoz szük­sé­ges gép­jár­mű flot­ta biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben teher­au­tón­ként 440.000,-Ft kau­ció átadá­sát kérte azért, hogy - az oly­kor mil­li­ós össze­get kite­vő - pén­zért cse­ré­be az alvál­lal­ko­zó­nak lízin­gelt gép­jár­mű­ve­ket fog biz­to­sí­ta­ni a diszt­ri­bú­ci­ós fel­ada­tok­hoz. A vád­lott által elő­adott kecseg­te­tő üzle­ti lehe­tő­ség­ből azon­ban semmi nem volt igaz, mivel a vád­lott sem gép­ko­csit, sem fix gyógy­szer­szál­lí­tá­si meg­bí­zást nem biz­to­sí­tott a sér­tet­tek­nek.

A csa­lás­so­ro­zat­tal a vád­lott közel 45 mil­lió forint kárt oko­zott a sér­tet­tek­nek.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.