Főoldal » Hírek » Közel fél éven át kereskedett a munkahelyéről lopott telefonokkal – rendőrségi videóval - a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség súlyo­sab­ban minő­sü­lő lopás­sal vádol­ja azt a fér­fit, aki mun­ka­he­lyé­nek rak­tá­rá­ból hóna­po­kon keresz­tül lopta a céges mobiltelefonokat.

A vád­irat sze­rint a férfi egy deb­re­ce­ni cég­nél dol­go­zott taka­rí­tó­ként, eköz­ben 2022 nya­rá­tól 2022. decem­ber 2. nap­já­ig rend­sze­re­sen lopott a mun­ka­he­lyé­ről. Az elkö­ve­tő este meg­vár­ta, amíg egye­dül maradt a helyen, és az egyik iro­dá­ban tárolt kulccsal kinyi­tot­ta a rak­tár ajta­ját, ahon­nan közel rend­sze­re­sen elvitt, alkal­man­ként 3-4 darab mobil­te­le­fon készü­lé­ket. A férfi így össze­sen 27 tele­font lopott el, melyek együt­tes érté­ke több mint 1,7 mil­lió forint.

Az elkö­ve­tő a lopá­sok után a meg­szer­zett készü­lé­ke­ket átad­ta isme­rő­sé­nek, aki hár­mat meg­tar­tott, a töb­bit elad­ta, a bevé­tel­ből pedig a tol­vaj is kapott része­se­dést. Az isme­rős által eladott tele­fo­nok egy részét az uno­ka­test­vé­re vette meg, aki azo­kat jelen­tős haszon­nal tovább adta külön­bö­ző sze­mé­lyek­nek. Az eladást végző két férfi ezzel pénz­mo­sást köve­tett el, mert mind­ket­ten tud­ták, hogy a tele­fo­nok lopottak.

A deb­re­ce­ni rend­őrök a nyo­mo­zás során 19 készü­lé­ket lefog­lal­tak és vissza­ad­ták a tulaj­do­nos­nak, a sér­tett cég pedig a nyo­mo­zás során kérte a meg nem térült káruk megfizetését.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő tol­vajt nagyobb érték­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel, keres­ke­dő tár­sa­it pénz­mo­sás bűn­tet­té­vel vádol­ja. Vád­ira­tá­ban a lopás elkö­ve­tő­jé­vel szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés, tár­sai ellen fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A járá­si ügyész­ség arra is indít­ványt tett, hogy a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság köte­lez­ze a vád­lot­ta­kat a sér­tett kárá­nak meg­té­rí­té­sé­re, az eladá­sok­kal szer­zett bevé­te­lü­ket pedig koboz­za el.

A rend­őr­ség által a lopás elkö­ve­tő­jé­nek elő­ál­lí­tá­sa során készí­tett videó itt tekint­he­tő meg:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/telefonokat-lopott-a-munkahelyerol