Főoldal » Hírek » Közel félmilliárddal gazdagodott egy csaló férfi - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Jelen­tős kárt okozó csa­lás bűn­tet­te miatt az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 68 sér­tett­nek oko­zott kárt. Pén­zük ked­ve­ző befek­te­té­sét ígér­te, ám erre sem szán­dé­ka, sem lehe­tő­sé­ge nem volt.

A vád­irat sze­rint a férfi füg­get­len biz­to­sí­tás­köz­ve­tí­tő­ként meg­bí­zot­ti jog­vi­szonnyal ren­del­ke­zett egy bró­ker­cég­nél, illet­ve 2010. szep­tem­ber 3. nap­já­tól 2018. júli­us 10. nap­já­ig egy Kft. ügy­ve­ze­tő­je­ként állt a bró­ker­cég­gel szer­ző­dé­ses jogviszonyban.

Az elkö­ve­tő az ügy­fe­lek­nek olaj­ba, illet­ve devi­za­ke­res­ke­dés­be való befek­te­té­sek révén magas hoza­mot ígért. Ezzel a sér­tet­te­ket meg­győz­te, hogy a pén­zü­ket átad­ják azért, hogy a ked­ve­ző hoza­mú ügy­le­tek­be fek­tes­se be, majd a szer­ző­dés lejár­ta­kor a pénzt a hozam­mal együtt fizes­se vissza. A férfi az első pénz­át­vé­telt köve­tő­en a sér­tet­tek több­sé­gét sike­re­sen meg­győz­te arról, hogy a befek­te­tett tőkét és annak hoza­mát ne kérje vissza, hanem azt újra fek­tes­se be. A férfi a sér­tet­tek­től átvett pénzt nem fek­tet­te be, a befek­te­té­sek­re módja sem volt, az eleve nem állt szán­dé­ká­ban. A vád­lott a sér­tet­tek­től átvett pénzt a saját cél­ja­i­ra for­dí­tot­ta, illet­ve az újabb sér­tet­tek befi­ze­té­se­i­ből tel­je­sí­tett vissza­fi­ze­tést a koráb­bi ügy­le­tek sértettjeinek.

Ami­kor a sér­tet­tek a pén­zük, illet­ve a hozam kifi­ze­té­sét kér­ték, a férfi valót­lan indo­kok­ra hivat­koz­va halo­gat­ta a kifi­ze­tést. Több sér­tett­nek azt állí­tot­ta, hogy kül­föl­di tár­gya­lás miatt nem tud intéz­ked­ni, az euró­pai uniós sza­bá­lyok nehe­zí­tik a kifi­ze­tést, illet­ve a pénz­mo­sás­sal, és a ter­ro­riz­mus finan­szí­ro­zá­sá­nak meg­aka­dá­lyo­zá­sá­val kap­cso­la­tos sza­bá­lyok­ra hivatkozott.

A csaló férfi a 68 sér­tett közül egy kis­bé­ri fér­fi­nak 35.760.000 forint, egy másik kis­bé­ri fér­fi­nak 39.000.000 forint, egy buda­pes­ti fér­fi­nak 36.000.000 forint, egy komá­ro­mi fér­fi­nak 15.000.000 forint kárt oko­zott. A 67 sér­tett­nek oko­zott kár össze­sen 485.972.847 forint.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re, köz­ügyek­től eltil­tás­ra, pénz­bün­te­tés­re, és 186.783.578 forint vagyon­el­kob­zás­ra ítél­je, vala­mint köte­lez­ze arra, hogy a sér­tet­tek kárát térít­se meg.