Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Közel háromszázmilliós adócsalás

Adó­be­vé­telt külö­nö­sen nagy mér­ték­ben csök­ken­tő adó­csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség egy 55 éves fér­fi­val szemben.

A vád­lott férfi ügy­ve­ze­tő­je volt egy mező­gaz­da­sá­gi ter­mé­kek­kel keres­ke­dő kft-nek. Még 2008-2009 évek­ben több sza­bol­csi és fővá­ro­si szék­he­lyű cég­től foga­dott be szám­lá­kat. Eze­ket beál­lí­tot­ta a köny­ve­lé­sé­be oly módon, mint­ha a szám­lá­kon sze­rep­lő össze­ge­ket tény­le­ge­sen kifi­zet­te volna.

Ezen cégek léte­ző vál­lal­ko­zá­sok, azon­ban nem ők állí­tot­ták ki a szám­lá­kat, a vád­lott cégé­vel soha nem áll­tak kap­cso­lat­ban, azo­kon nem az álta­luk hasz­nált bélyeg­ző lenyo­ma­tok sze­re­pel­tek. A szám­lák a vád­lott cége által vásá­rolt búza és kuko­ri­ca kifi­ze­té­sé­ről szóltak.

A vád­lott azál­tal, hogy eze­ket a fik­tív szám­lá­kat a köny­ve­lé­sé­be beál­lí­tot­ta, jogo­su­lat­la­nul gya­ko­rol­ta az adó­le­vo­ná­si jogát, így ÁFA adó­nem­ben mint­egy 165 mil­lió, tár­sa­sá­gi adó­nem­ben 125 mil­lió forint­tal szán­dé­ko­san csök­ken­tet­te a költ­ség­ve­tés adóbevételét.

Az ügyész­ség vele szem­ben bör­tön­bün­te­tést, köz­ügyek­től eltil­tást és gaz­da­sá­gi tár­sa­ság veze­té­sé­től, mint fog­lal­ko­zás­tól eltil­tást indítványozott.