Főoldal » Archív » Közel hatvan millió forintot kapott kölcsön a csaló

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség külö­nö­sen nagy kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel vádol egy fia­tal­em­bert, aki 2014. és 2017. között közel hat­van mil­lió forint érték­ben kért és kapott köl­csön pénzt, éksze­re­ket és gépe­ket az őt támo­ga­tó idős, nyug­dí­jas nőtől egy Győr­höz köze­li településen.

A hat­va­nas éve­i­ben járó nő már koráb­ban, a tele­pü­lés­re köl­tö­zé­se­kor meg­saj­nál­ta szom­széd­ját, az akkor még gye­rek­ko­rú elkö­ve­tőt. Neki kez­det­ben édes­sé­gek­kel ked­ves­ke­dett, 2014-től azon­ban – a férfi kéré­sé­re – pénzt adott neki. 2014. és 2017. között - ötven­ki­lenc mil­lió forint­nak meg­fe­le­lő - 193.000 eurót adott a fér­fi­nak külön­bö­ző célokra.

A jelen­leg huszon­hat éves férfi ugyan­is – egye­bek mel­lett - több­ször is kért pénzt a veze­tői enge­dély meg­szer­zé­sé­re, melyet végül sosem szer­zett meg. Erre egy bal­eset­ben derült fény, mely­ben össze­tör­te a sér­tett autó­ját. Kért továb­bá több­ször autó­ra, telek, ház vásár­lá­sá­ra, bün­te­té­sei, költ­sé­gei kifizetésére.

2017-ben a sér­tett 655.000 forint érté­kű éksze­re­it is köl­csön­kér­te, majd fűnyí­ró trak­tor­ját, egyéb gépe­it és beren­de­zé­si tár­gya­it is.

A sér­tet­tet a vád­lott azzal is hite­get­te, hogy az állam­kincs­tár­tól vár egy nagyobb össze­get, annak kifi­ze­té­sé­hez kell neki pénz. Ennek alá­tá­masz­tá­sá­ra fik­tív ügy­in­té­zők nevé­ben e-maileket is írt a sértettnek.

Az össze­ge­ket a férfi fel­él­te, bárok­ban elszó­ra­koz­ta. Az éksze­re­ket zálog­ba adta, a gépe­ket, beren­de­zé­si tár­gya­kat értékesítette.

Tet­té­ért a vád­lot­tal szem­ben akár tíz év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.