Főoldal » Hírek » Közel hétszázmillió forint adót csaltak - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt indult bün­te­tő ügy­ben vádat emelt azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik szó­ja­da­rá­val és műtrá­gyá­val keres­ked­tek úgy, hogy jelen­tős össze­gű ÁFA-t nem fizet­tek be a költségvetésnek. 

A vád sze­rint az egyik férfi 2013. év végén havi 60.000 forin­tért cse­ré­be rávet­te a tár­sát arra, hogy tény­le­ge­sen az ő irá­nyí­tá­sa alatt álló ácsi szék­he­lyű gaz­da­sá­gi tár­sa­ság ügy­ve­ze­té­sét vál­lal­ja el, ira­to­kat, szám­lá­kat, valót­lan tar­tal­mú ÁFA beval­lá­so­kat írjon alá, és nyújt­son be az adó­ha­tó­ság­nak. A cég szó­ja­da­rá­val és műtrá­gyá­val keres­ke­dett oly módon, hogy a ter­mé­ke­ket az Euró­pai Közös­ség terü­le­té­ről sze­rez­te be, majd bel­föl­dön tovább­ér­té­ke­sí­tet­te. A fér­fi­ak az adó­ha­tó­ság előtt azt a lát­sza­tot kel­tet­ték, hogy a tár­sa­ság a ter­mé­ke­ket bel­föld­ről sze­rez­te be és így 2013. IV. negyed­éve vala­mint 2014. IV. negyed­éve közöt­ti idő­szak­ban 308.124.820 forint ÁFA-t nem fize­tet­tek be az adó­ha­tó­ság­nak, továb­bá 375.761.753 forint ÁFA-t igé­nyel­tek vissza jogosulatlanul.

A vád­lot­tak közel hét­száz­mil­lió forint össze­gű vagyo­ni hát­rányt okoz­tak a magyar állam költségvetésének.

A főügyész­ség költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a két fér­fi­val szem­ben. A főügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék mind­két vád­lot­tat bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je, ezen felül a fel­buj­tó fér­fi­val szem­ben pénz­bün­te­tést is szab­jon ki, és tőle a közel hét­száz­mil­lió forint bűnös vagyont koboz­za el. Az ügy­ve­ze­tő elkö­ve­tőt pedig tilt­sa el a gaz­da­sá­gi tár­sa­ság veze­tő­je foglalkozástól.