Főoldal » Archív » Közel két milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek a vagyonvédelmi cégek – vádemelés

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy bűn­szer­ve­zet tag­jai ellen, akik vagyon­vé­del­mi tevé­keny­sé­gük során közel két mil­li­árd forint hiányt okoz­tak a költ­ség­ve­tés­nek.

A bűn­szer­ve­zet két veze­tő­je kiter­jedt kap­cso­la­ta­ik révén biz­ton­sá­gi őrzés­sel, vagyon­vé­de­lem­mel, taka­rí­tás­sal össze­füg­gés­ben tud­tak alvál­lal­ko­zói meg­ren­de­lé­se­ket sze­rez­ni az ilyen jel­le­gű tevé­keny­sé­get foly­ta­tó vál­lal­ko­zá­sok­tól.

A két vád­lott által szer­zett meg­ren­de­lé­sek tény­le­ges tel­je­sí­té­sét nagy­szá­mú, több száz főt meg­ha­la­dó mun­ka­vál­la­lók végez­ték az ország külön­bö­ző tele­pü­lé­se­in.

A meg­ren­de­lők­kel tör­tént meg­ál­la­po­dás lénye­ge az volt, hogy a mun­ka­vál­la­lók fog­lal­koz­ta­tá­sát, bér­fi­ze­té­sét és az admi­niszt­ra­tív teen­dő­ket is alvál­lal­ko­zó­ként átvál­lal­ják, így a két vád­lott által irá­nyí­tott gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok­hoz kerül­nek beje­len­tés­re a fog­lal­koz­ta­tot­tak.

A két vád­lott ennek érde­ké­ben 2013. évet meg­elő­ző­en elha­tá­roz­ta, hogy egy hie­rar­chi­ku­san fel­épü­lő bűn­szer­ve­ze­tet épí­te­nek ki, mely bűn­szer­ve­zet a meg­ren­de­lé­sek alap­ján a mun­ka­vál­la­lók fog­lal­koz­ta­tá­sát a munkaerő-kölcsönző tár­sa­sá­gok nevé­ben elvég­zi, azon­ban a köz­ter­he­ket ezen tevé­keny­ség után nem fize­ti meg.

A két vád­lott így egy 15 tag­ból álló bűn­szer­ve­ze­tet irá­nyí­tott.

A bűn­szer­ve­zet ezen idő­szak alatt 25 gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­got hozott létre, melye­ket az évek során a vád­lot­tak rend­sze­re­sen vál­to­gat­tak abból a cél­ból, hogy lebu­ká­suk veszé­lyét csök­kent­sék. A bűn­szer­ve­zet által a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­hez hasz­nált gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok szer­ző­dést kötöt­tek a meg­ren­de­lő cégek­kel, majd ezt köve­tő­en a mun­ka­vál­la­ló­kat beje­len­tet­ték, azon­ban az ezzel össze­füg­gés­ben fize­ten­dő adó­kat és járu­lé­ko­kat már nem val­lot­ták, illet­ve nem fizet­ték be.

A bűn­szer­ve­zet 2013. és 2017. év közöt­ti idő­szak­ban több, mint 1,8 mil­li­árd forint vagyo­ni hát­rányt oko­zott a költ­ség­ve­tés­nek.

A vád­lot­tak által elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek közül a leg­sú­lyo­sabb a költ­ség­ve­té­si csa­lás minő­sí­tett ese­té­nek a bűn­tet­te, mely­nek bün­te­té­si téte­le 5 – 10 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.

A NAV által az elfo­gás­ról készí­tett vide­ó­fel­vé­tel az aláb­bi­ak­ban tekint­he­tő meg:

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.