Főoldal » Hírek » Közel két órán át bénította meg a villamosközlekedést – a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal az önkor­mány­za­ti kép­vi­se­lő­vel szem­ben, aki tavaly már­ci­us­ban közös­sé­gi olda­lán hívta fel olva­só­it a sze­ge­di tömeg­köz­le­ke­dés megbénítására.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. már­ci­us 16. nap­ján, a közös­sé­gi olda­lán több posz­tot tett közzé, melyek­ben a jár­vány­hely­zet­ben meg­kér­dő­je­lez­te a sze­ge­di tömeg­köz­le­ke­dés biz­ton­sá­gos­sá­gát. Ezt köve­tő­en egy fel­hí­vást inté­zett az olva­só­i­hoz, hogy „Állít­suk le a tömeg­köz­le­ke­dést Sze­ge­den” cím­mel, illet­ve posz­tot is tett közzé azzal a tar­ta­lom­mal, hogy a célja hatá­ro­zat­lan időre a veszély­hely­zet miatt a tömeg­köz­le­ke­dés azon­na­li hatállyal tör­té­nő felfüggesztése. 

A fel­hí­vás­nak meg­fe­le­lő­en a vád­lott 2020. már­ci­us 18. nap­ján, dél­után negyed ket­tő­kor egy sze­mély­gép­ko­csi­val Sze­ge­den, a Tisza Lajos krt. és Kos­suth L. sgt. keresz­te­ző­dé­sé­ben a vil­la­mos­sí­ne­ken meg­állt, aka­dá­lyoz­va így 5 vil­la­mos­já­rat köz­le­ke­dé­sét is. A vád­lott ezt köve­tő­en az autó­ból kiszállt és a maszk­ban, bőr­kesz­tyűt visel­ve azt közöl­te a hely­szín­re érke­ző rend­őrök­kel, hogy azért áll ott az autó­val, mert az nem indul. Miu­tán a rend­őrök segít­sé­gü­ket aján­lot­ták fel, a vád­lott közöl­te velük, hogy az autó onnan nem fog­nak elmoz­dul­ni, továb­bá az ő érde­kük­ben is cse­lek­szik, mert a koro­na­ví­rus a tömeg­köz­le­ke­dé­sen ter­jed a leg­job­ban. A rend­őrök a vád­lot­tat több­ször is ered­mény­te­le­nül szó­lí­tot­ták fel, hogy az autó­val a keresz­te­ző­dést hagy­ja el, mert ezzel nem­csak a tömeg­köz­le­ke­dést, hanem a köz­úti jár­mű­for­gal­mat is aka­dá­lyoz­za. Mivel a vád­lott a fel­szó­lí­tá­sok­nak nem tett ele­get és több­ször is meg­pró­bál­ta magát a rend­őri intéz­ke­dés alól kivon­ni, vele szem­ben a rend­őrök 15 óra­kor kény­sze­rí­tő esz­közt alkalmaztak.

A vád­lott a maga­tar­tá­sá­val több vil­la­mos­vo­nal 19 jár­mű­vé­nek 64 mene­tét blok­kol­ta, és a nyári szü­ne­ti menet­rend elle­né­re is több, mint 3500 utas köz­le­ke­dé­sét aka­dá­lyoz­ta meg mint­egy 108 per­ces idő­tar­tam­ban. A vád­lott által léte­sí­tett for­gal­mi aka­dály miatt csak az érin­tett útke­resz­te­ző­dés négy ágán 11 vil­la­mos vára­ko­zott. A for­gal­mi aka­dály végül azzal szűnt meg, hogy a vád­lott egy isme­rő­se a gép­ko­csi­ba beül­ve a hely­szín­ről elhaj­tott, míg a nor­mál menet­ren­di köz­le­ke­dés 16 órára állt helyre.

A vád­lott cse­lek­mé­nyé­vel Sze­ged frek­ven­tált köz­le­ke­dé­si cso­mó­pont­já­ban jelen­tős for­gal­mi zavart oko­zott, és a busz­pót­lók for­ga­lom­ba állí­tá­sa miatt mint­egy 580 ezer forint kára is kelet­ke­zett a helyi köz­le­ke­dé­si társaságnak.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat köz­ér­de­kű üzem műkö­dé­sé­nek meg­za­va­rá­sa bűn­tet­té­vel vádol­ja. Vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.