Főoldal » Archív » Közel kétszáz embert vert át a mosonmagyaróvári internetes csaló - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 24 éves fia­tal­em­ber 2014. év első felé­ben külön­bö­ző inter­ne­tes olda­la­kon műsza­ki cik­ke­ket, tele­fo­no­kat, pendrive-okat, nyom­ta­tó­kat hir­de­tett eladás­ra. A hir­de­té­sek alap­ján ország­szer­te leg­alább 173 ember kül­dött össze­sen 2 790 690,- Ft-ot a vád­lott­nak, aki azon­ban a hir­de­tett ter­mé­kek­kel soha nem rendelkezett.

A vád­lott a ter­mé­kek árát a bank­szám­lá­i­ra utal­tat­ta, majd az érdek­lő­dő vásár­ló­kat külön­bö­ző kifo­gá­sok­kal hite­get­te, ille­tő­leg álné­ven, magát alkal­ma­zott­nak kiad­va azt állí­tot­ta, hogy főnö­két bal­eset érte, nem tudja vissza­utal­ni a pénzt.

Az elkö­ve­tő tet­té­vel 173 sér­tett­nek 3 000,- és 60 000,- Ft közöt­ti kárt oko­zott, mely a sér­tet­tek hatá­ro­zott fel­lé­pé­sé­nek köszön­he­tő­en 77 eset­ben meg­té­rült. A beér­ke­zett össze­ge­ket a mun­ka­hellyel nem ren­del­ke­ző vád­lott a saját meg­él­he­té­sé­re fordította.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben 173 rend­be­li csa­lá­si cse­lek­mény miatt emelt vádat.

Győr, 2016. októ­ber 3.  napján

dr. Takács Péter

főügyész

2016-10-03-gyor