Főoldal » Archív » Közel másfél millió forintra tett szert a valótlan hirdetéseket feladó nő

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség 93 rend­be­li csa­lá­si cse­lek­mény miatt emelt vádat egy 47 éves nővel szem­ben, aki – hoz­zá­tar­to­zó­i­val együtt­mű­köd­ve – nem léte­ző tár­gya­kat kínált meg­vé­tel­re online hirdetésekben.

A buda­pes­ti nő - a fiá­val és a test­vé­re élet­tár­sá­val bűn­szö­vet­sé­get alkot­va, előre elter­vel­ten - valót­lan tar­tal­mú inter­ne­tes hir­de­té­se­ket adott fel, nem léte­ző tár­gya­kat, több­nyi­re műsza­ki cik­ke­ket hir­det­ve. Ebből a cél­ból bank­szám­lá­kat is nyi­tot­tak, ame­lyek­re 2015 decem­be­re és 2017 tava­sza között össze­sen 1.229.770 forint folyt be az ország külön­bö­ző pont­ja­in lakó 91 sértettől.

A vád­lott emel­lett - inter­ne­ten elhe­lye­zett hir­de­té­sen keresz­tül - egy álta­luk négy napra kibé­relt buda­pes­ti lakást egy­szer­re két sér­tett­nek is hatá­ro­zat­lan időre bérbe adott. Ezzel a cse­lek­ménnyel két nap alatt 210.000 forint­ra tett szert.

Az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő elkö­ve­tő ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek bün­te­té­si téte­le a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra tekin­tet­tel négy és fél évig ter­je­dő szabadságvesztés.