Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Közel negyed százados főügyészi szolgálat után nyugdíjba vonult dr. Horváth Szilárd Somogy vámegyei főügyész
Több mint 40 év ügyé­szi, ille­tő­leg közel negyed szá­za­dos főügyé­szi szol­gá­lat után nyug­díj­ba vonult dr. Hor­váth Szi­lárd Somogy vám­egyei főügyész.
 
Szak­mai pályá­ját szá­mos kitün­te­tés­sel: Kozma Sándor-díjjal, Sza­lay Lász­ló emlék­érem­mel, és a kiemel­ke­dő jogá­szi élet­út jele­ként Deák Ferenc-díjjal ismer­ték el. Kapos­vár Megyei Jogú Város Köz­gyű­lé­se 2020 janu­ár­já­ban „Pro urbe Kapos­vár” kitün­te­tést ado­má­nyo­zott magas szín­vo­na­lú szak­mai és veze­tői tevékenységéért.
A leg­ré­gebb óta hiva­tal­ban volt főügyész az emlé­ke­ze­tes ügyek­ről, az ala­pok fon­tos­sá­gá­ról, a szü­lő­vá­ros sze­re­pé­ről ebben a vide­ó­ban beszélt:
A képen a Somogy Vármegyei Főügyész látható