Főoldal » Archív » Közel negyven éve ismerőse, mégis kényszermunkát végeztetett vele – vádat emelt az ügyészség

A Csong­rá­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a megye­be­li falu­ban élő fér­fi­val szem­ben, aki lak­ha­tá­sért és éle­le­mért cse­ré­be a tanyá­já­ra köl­tö­ző sér­tet­tet kisa­já­tí­tot­ta, és mél­tat­lan körül­mé­nyek között tartotta.

A vád­irat sze­rint a két férfi közel negy­ven éve ismer­ték egy­mást, így a vád­lott tudta, hogy a sér­tett sze­rény anya­gi körül­mé­nyek között él, sen­ki­vel nem tart kap­cso­la­tot, súlyos fok­ban befolyásolható. 

Miu­tán a sér­tett a vád­lott tanyá­já­ra köl­tö­zött éle­le­mért és lak­ha­tá­sért cse­ré­be, 2009. évtől kez­dő­dő­en csak ott dol­goz­ha­tott, a tanya WC nél­kü­li, koszos, büdös, cef­rés hor­dók­kal teli mel­lék­épü­le­té­ben kel­lett lak­nia, illet­ve a meleg vizet egy fa tüze­lé­sű boj­ler biz­to­sí­tot­ta, de heten­te csak egy­szer fürödhetett. 

A sértett a tanya főépü­le­té­be csak a mobil WC tar­tály ürí­té­se okán lép­he­tett be, és a vád­lott által meg­ha­tá­ro­zott mun­ká­kat kel­lett végez­nie reg­gel­től estig. Napon­ta két-háromszor ehe­tett csak, akkor is főleg kenye­ret és sza­lon­nát, azt is külön asz­tal­nál. A sér­tett mun­ka­bért nem kapott, havi 22 ezer forin­tos jára­dé­ká­ból a vád­lott élel­me­zés címén továb­bi 5 ezer forin­tot levont.

Mint­egy más­fél éve a sér­tett gerinc­mű­té­ten esett át, de a vád­lott tovább­ra is nehéz fizi­kai munká­kat végez­te­tett vele. A sér­tett félel­mé­ben nem panasz­ko­dott, meg­csi­nál­ta azokat. 

Mind­eze­ken túl­me­nő­en a vád­lott a sér­tett sze­mé­lyes okmá­nya­it és kevés meg­ta­ka­rí­tá­sát is elvet­te, folya­ma­tosan ellen­őriz­te hol­lé­tét, a tanyát csak enge­déllyel hagy­hat­ta el. A férfi a sér­tet­tet havon­ta bán­tal­maz­ta, ha a mun­ká­ját nem úgy végez­te, vagy nem akar­ta elvé­gez­ni, illet­ve rend­sze­re­sen ordí­toz­va, fenye­ge­tőz­ve beszélt vele, hogy meg­ve­ri, ha nem jól végzi a munkáját.

A sér­tett a vád­lott meg­alá­zá­sa és bán­tal­ma­zá­sai elől több­ször meg­pró­bált elme­ne­kül­ni, azon­ban a kiszol­gál­ta­tott hely­ze­tét kihasz­nál­va a vád­lott min­dig vissza­hív­ta őt, majd újra meg­ver­te és mun­ká­ra kényszerítette.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat a sér­tett sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett kény­szer­mun­ka bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Makói Járás­bí­ró­ság fog dönteni.