Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Közel száz gyermekpornográf felvételt osztott meg másokkal az elkövető – a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt a Komárom-Esztergom Vár­me­gyei Főügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki közel 100 gyer­mek­por­nog­ráf fel­vé­telt osz­tott meg másokkal.

A vád­irat sze­rint a tata­bá­nyai férfi 2021. decem­ber 14. és 2022. már­ci­us 30. között Buda­pes­ten és más tele­pü­lé­se­ken tar­tóz­kod­va 92 db gyer­mek­por­nog­ráf vide­ót és 3 db gyer­mek­por­nog­ráf fény­ké­pet osz­tott meg egy alkal­ma­zá­son keresz­tül másokkal.

Az elkö­ve­tő emel­lett 2022. máju­sá­ban 15 db gyer­mek­por­nog­ráf tar­tal­mú vide­ó­fel­vé­telt szer­zett meg az inter­ne­ten keresz­tül, melye­ket a mobil­te­le­fon­ján tar­tott. A fel­vé­te­lek között az egyik tizen­ket­te­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sanyar­ga­tá­sát, egy másik tizen­ket­te­dik és tizen­ne­gye­dik élet­év közöt­ti sze­mély sanyar­ga­tá­sát ábrázolta.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban az elkö­ve­tő­vel szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott, továb­bá indít­ványt tett arra is, hogy a bíró­ság vég­le­ges hatállyal tilt­sa el őt min­den tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­méllyel kap­cso­la­tos fog­lal­ko­zás­tól, tevé­keny­ség­től, és koboz­za el tőle azt a mobil­te­le­font, melyet a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez használt.