Főoldal » Hírek » Közel százmillió forinttal kevesebb adót fizetett - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki több tíz mil­lió forint­tal keve­sebb ÁFA-t val­lott be és fize­tett meg a magyar álla­mi költségvetésnek. 

A vád sze­rint a férfi által veze­tett, tatai szék­he­lyű gaz­da­sá­gi tár­sa­ság 2011. IV. negyed­év­től 2013. I. negyed­évig főként beton­acél­lal, hen­ger huzal­lal bel­föl­dön keres­ke­dett. A férfi az anya­got főként az Euró­pai Unió terü­le­té­ről szám­la nél­kül sze­rez­te be, így iga­zolt költ­ség­szám­la csak mini­má­lis összeg­ben állt ren­del­ke­zé­sé­re. Ezzel szem­ben azon­ban a cég­nek a bel­föl­di érté­ke­sí­té­sei után jelen­tős ÁFA fize­té­si köte­le­zett­sé­ge kelet­ke­zett, azon­ban a vád­lott annak érde­ké­ben, hogy keve­sebb adót kell­jen fizet­nie bevé­te­lei nagy részét eltit­kol­ta, és 92.270.000 forint ÁFA helyett 322.000 forint ÁFA-t fizetett.

A férfi 91.948.000 forint vagyo­ni hát­rányt oko­zott a költségvetésnek.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a fér­fi­val szem­ben. A főügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a ter­hel­tet a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék bör­tön­bün­te­tés­re, köz­ügyek­től eltil­tás­ra és a gaz­da­sá­gi tár­sa­ság veze­tő­je fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás­ra ítélje.