Főoldal » Hírek » Közel tíz évvel ezelőtti emberölés miatt tényleges életfogytiglan szabadságvesztésre ítélte a bíróság az erőszakos többszörös visszaeső elkövetőt - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A nye­re­ség­vágy­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te és rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indult ügy­ben a Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta alap­ján eljár­va a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék az első­ren­dű vád­lot­tat tény­le­ges élet­fogy­tig­lan sza­bad­ság­vesz­tés­re, a másod­ren­dű vád­lot­tat 18 év fegy­ház­bün­te­tés­re, a har­mad­ren­dű vád­lot­tat 5 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítélte.

A vád­irat sze­rint 2011. augusz­tus 2-ról 3-ra vir­ra­dó­an két férfi és egy nő azért jelent meg a tata­bá­nyai sér­tett házá­nál, hogy tőle akár erő­szak alkal­ma­zá­sá­val érté­ke­it elve­gyék. A nő és az egyik férfi bement a sér­tett házá­ba, míg a másik férfi a ház előtt figye­lés­sel biz­to­sí­tot­ta tár­sai cselekményét.

A ház szo­bá­já­ban a nő érté­kek után kuta­tott, miköz­ben a sér­tett ész­lel­te ezt, és fel­szó­lí­tot­ta a beha­to­ló­kat, hogy hagy­ják őt, és segít­sé­gért kiál­tott. A szo­bá­ban lévő férfi a sér­tet­tet meg­ütöt­te, majd – miköz­ben a nő a sér­tett keze­it lefogta- két kéz­zel meg­foj­tot­ta. Ezután a sér­tet­tet elren­dez­ték az ágyán, mint­ha alud­na, és elhagy­ták a lakást, ahon­nan végül nem vit­tek el semmit.

A ház előtt figye­lő férfi nem tudta, hogy tár­sai a lakás­ban meg­öl­ték a sértettet.

Az ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság a sér­tet­tet meg­foj­tó fér­fit tény­le­ges  élet­fogy­tig­lan sza­bad­ság­vesz­tés­re, és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, a nőt 18 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, a ház előtt figye­lő fér­fit rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt 5 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 5 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Az első­fo­kú íté­let sze­rint az élet­fogy­tig­lan sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt elkö­ve­tő nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.

A bíró­ság az ember­ölés bűn­tet­te elkö­ve­tő­i­nek letar­tóz­ta­tá­sát az íté­let kihir­de­té­sét köve­tő­en elrendelte.

Az ügyész a jog­or­vos­la­ti nyi­lat­ko­zat meg­té­te­lé­re három mun­ka­na­pot tar­tott fenn, a védők, vala­mint két vád­lott fel­leb­be­zést jelen­tett be az első­fo­kú íté­let­tel szemben.