Főoldal » Közérdekű adatok » Adatkezelési tájékoztató (teljes)

Adatkezelési tájékoztató

 1. BEVEZETÉS 

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge (a továb­bi­ak­ban: Adat­ke­ze­lő) tevé­keny­sé­ge során foko­zot­tan ügyel a sze­mé­lyes ada­tok védel­mé­re, a köte­le­ző jogi ren­del­ke­zé­sek betar­tá­sá­ra, a biz­ton­sá­gos és tisz­tes­sé­ges adatkezelésre.

Az Adat­ke­ze­lő köz­pon­ti szer­vé­nek adatai:

Szék­hely: 1055 Buda­pest, Markó u. 16.

Pos­ta­cím: 1372 Buda­pest, Pf. 438.

Tele­fon­szám: (1) 354-5500

E-mail: info@mku.hu

Adat­ke­ze­lő hon­lap­ja: www.ugyeszseg.hu 

Leg­főbb ügyész­sé­gi adat­vé­del­mi tisztviselő:

Neve: dr. Ifi Norbert

Pos­ta­cím: 1055 Buda­pest, Markó u. 16.

E-mail: abo@mku.hu

Az Adat­ke­ze­lő a kezelt, illet­ve ren­del­ke­zé­sé­re bocsáj­tott sze­mé­lyes ada­to­kat min­den eset­ben a hatá­lyos magyar és euró­pai jog­sza­bá­lyok­nak és eti­kai elvá­rá­sok­nak ele­get téve keze­li, min­den eset­ben meg­te­szi azo­kat a tech­ni­kai és szer­ve­zé­si intéz­ke­dé­se­ket, ame­lyek a meg­fe­le­lő biz­ton­sá­gos adat­ke­ze­lés­hez szükségesek.

Az adat­ke­ze­lé­si tájékoztató

 •  a ter­mé­sze­tes sze­mé­lyek­nek a sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­se tekin­te­té­ben tör­té­nő védel­mé­ről és az ilyen ada­tok sza­bad áram­lá­sá­ról, vala­mint a 95/46/EK irány­elv hatá­lyon kívül helye­zé­sé­ről szóló, 2016. ápri­lis 27-i 2016/67/EU euró­pai par­la­men­ti és taná­csi ren­de­let (a továb­bi­ak­ban: GDPR),
 • az infor­má­ci­ós önren­del­ke­zé­si jog­ról és az infor­má­ció­sza­bad­ság­ról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • a bün­te­tő­el­já­rás­ról szóló 2017. évi XC. törvény,
 • az ügyész­ség­ről szóló 2011. évi CLXIII. tör­vény (V. Feje­ze­te), mint hatá­lyos jog­sza­bá­lyok, valamint
 • az adat­ke­ze­lés­sel, adat­vé­de­lem­mel, adat­biz­ton­ság­gal kap­cso­la­tos leg­főbb ügyé­szi uta­sí­tá­sok és ügyész­sé­gi belső rendelkezések,
 • a leg­főbb ügyész aján­lá­sa az ügyé­szi hiva­tás eti­kai sza­bá­lya­i­ról (Ügyész­sé­gi Eti­kai Kódex), mint hatá­lyos köz­jo­gi szer­ve­zet­sza­bály­zó esz­kö­zök alap­ján került kialakításra.

Az Adat­ke­ze­lő fenn­tart­ja magá­nak a jogot, hogy az adat­vé­del­mi sza­bály­za­tát a min­den­kor hatá­lyos jog­sza­bá­lyi elő­írá­sok­nak meg­fe­le­lő­en módo­sít­sa, ez eset­ben a módo­sí­tott sza­bály­za­tot és tájé­koz­ta­tót nyil­vá­no­san közzéteszi.

 

 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

A tájé­koz­ta­tó­ban az adat­vé­del­mi szak­ki­fe­je­zé­sek a követ­ke­ző jelen­tés­sel bírnak:

Érin­tett: bár­mely infor­má­ció alap­ján azo­no­sí­tott vagy azo­no­sít­ha­tó ter­mé­sze­tes személy.

Azo­no­sít­ha­tó ter­mé­sze­tes sze­mély: az a ter­mé­sze­tes sze­mély, aki köz­vet­len vagy köz­ve­tett módon, külö­nö­sen vala­mely azo­no­sí­tó, pél­dá­ul név, azo­no­sí­tó szám, hely­meg­ha­tá­ro­zó adat, online azo­no­sí­tó vagy a ter­mé­sze­tes sze­mély fizi­kai, fizio­ló­gi­ai, gene­ti­kai, szel­le­mi, gaz­da­sá­gi, kul­tu­rá­lis vagy szo­ci­á­lis azo­nos­sá­gá­ra vonat­ko­zó egy vagy több ténye­ző alap­ján azonosítható.

Sze­mé­lyes adat: az érin­tett­re vonat­ko­zó bár­mely információ.

Hoz­zá­já­ru­lás: az érin­tett aka­ra­tá­nak önkén­tes, hatá­ro­zott és meg­fe­le­lő tájé­koz­ta­tá­son ala­pu­ló egy­ér­tel­mű kinyil­vá­ní­tá­sa, amellyel az érin­tett nyi­lat­ko­zat vagy az aka­ra­tát fél­re­ért­he­tet­le­nül kife­je­ző más maga­tar­tás útján jelzi, hogy bele­egye­zé­sét adja a rá vonat­ko­zó sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­sé­hez. 

Adat­ke­ze­lő: az a ter­mé­sze­tes vagy jogi sze­mély, illet­ve jogi sze­mé­lyi­ség­gel nem ren­del­ke­ző szer­ve­zet, aki vagy amely – tör­vény­ben vagy az Euró­pai Unió köte­le­ző jogi aktu­sá­ban meg­ha­tá­ro­zott kere­tek között – önál­ló­an vagy mások­kal együtt az adat keze­lé­sé­nek cél­ját meg­ha­tá­roz­za, az adat­ke­ze­lés­re (bele­ért­ve a fel­hasz­nált esz­közt) vonat­ko­zó dön­té­se­ket meg­hoz­za és vég­re­hajt­ja, vagy az Adat­fel­dol­go­zó­val végrehajtatja.

Adat­ke­ze­lés: az alkal­ma­zott eljá­rás­tól füg­get­le­nül az ada­ton vég­zett bár­mely műve­let vagy a műve­le­tek összes­sé­ge, így külö­nö­sen gyűj­té­se, fel­vé­te­le, rög­zí­té­se, rend­sze­re­zé­se, táro­lá­sa, meg­vál­toz­ta­tá­sa, fel­hasz­ná­lá­sa, lekér­de­zé­se, továb­bí­tá­sa, nyil­vá­nos­ság­ra hoza­ta­la, össze­han­go­lá­sa vagy össze­kap­cso­lá­sa, záro­lá­sa, tör­lé­se és meg­sem­mi­sí­té­se, vala­mint az adat továb­bi fel­hasz­ná­lá­sá­nak meg­aka­dá­lyo­zá­sa, fénykép-, hang- vagy kép­fel­vé­tel készí­té­se, vala­mint a sze­mély azo­no­sí­tá­sá­ra alkal­mas fizi­kai jel­lem­zők rög­zí­té­se. 

Adat­to­váb­bí­tás: az adat meg­ha­tá­ro­zott har­ma­dik sze­mély szá­má­ra tör­té­nő hoz­zá­fér­he­tő­vé tétele.

Nyil­vá­nos­ság­ra hoza­tal: az adat bárki szá­má­ra tör­té­nő hoz­zá­fér­he­tő­vé tétele.

Adat­tör­lés: az adat fel­is­mer­he­tet­len­né téte­le oly módon, hogy a hely­re­ál­lí­tá­sa többé nem lehetséges.

Adat­ke­ze­lés kor­lá­to­zá­sa: a tárolt adat záro­lá­sa az adat továb­bi keze­lé­sé­nek kor­lá­to­zá­sa cél­já­ból tör­té­nő meg­je­lö­lé­se útján.

Adat­meg­sem­mi­sí­tés: az ada­tot tar­tal­ma­zó adat­hor­do­zó tel­jes fizi­kai megsemmisítése.

Adat­fel­dol­go­zás: az adat­ke­ze­lő meg­bí­zá­sá­ból vagy ren­del­ke­zé­se alap­ján eljá­ró adat­fel­dol­go­zó által vég­zett adat­ke­ze­lé­si műve­le­tek összessége.

Adat­fel­dol­go­zó: az a ter­mé­sze­tes vagy jogi sze­mély, illet­ve jogi sze­mé­lyi­ség­gel nem ren­del­ke­ző szer­ve­zet, aki vagy amely – tör­vény­ben vagy az Euró­pai Unió köte­le­ző jogi aktu­sá­ban meg­ha­tá­ro­zott kere­tek között és fel­té­te­lek­kel – az adat­ke­ze­lő meg­bí­zá­sá­ból vagy ren­del­ke­zé­se alap­ján sze­mé­lyes ada­to­kat kezel.

Adat­ál­lo­mány: az egy nyil­ván­tar­tás­ban kezelt ada­tok összessége.

Har­ma­dik sze­mély: olyan ter­mé­sze­tes vagy jogi sze­mély, illet­ve jogi sze­mé­lyi­ség­gel nem ren­del­ke­ző szer­ve­zet, aki vagy amely nem azo­nos az érin­tet­tel, az adat­ke­ze­lő­vel, az adat­fel­dol­go­zó­val vagy azok­kal a sze­mé­lyek­kel akik az adat­ke­ze­lő vagy adat­fel­dol­go­zó köz­vet­len irá­nyí­tá­sa alatt a sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­sé­re irá­nyu­ló műve­le­te­ket végeznek.

EGT-állam: az Euró­pai Unió tag­ál­la­ma és az Euró­pai Gaz­da­sá­gi Tér­ség­ről szóló meg­ál­la­po­dás­ban részes más állam, továb­bá az az állam, amely­nek állam­pol­gá­ra az Euró­pai Unió és tag­ál­la­mai, vala­mint az Euró­pai Gaz­da­sá­gi Tér­ség­ről szóló meg­ál­la­po­dás­ban nem részes állam között lét­re­jött nem­zet­kö­zi szer­ző­dés alap­ján az Euró­pai Gaz­da­sá­gi Tér­ség­ről szóló meg­ál­la­po­dás­ban részes állam állam­pol­gá­rá­val azo­nos jog­ál­lást élvez.

Har­ma­dik ország: min­den olyan állam, amely nem EGT-állam.

Adat­vé­del­mi inci­dens: az adat­biz­ton­ság olyan sérel­me, amely a továb­bí­tott, tárolt vagy más módon kezelt sze­mé­lyes ada­tok vélet­len vagy jog­el­le­nes meg­sem­mi­sü­lé­sét, elvesz­té­sét, módo­su­lá­sát, jogo­su­lat­lan továb­bí­tá­sát vagy nyil­vá­nos­ság­ra hoza­ta­lát, vagy az azok­hoz való jogo­su­lat­lan hoz­zá­fé­rést eredményezi.

 

 1. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK 

ELVEI ÉS JOGALAPJA 

Sze­mé­lyes ada­to­kat az Adat­ke­ze­lő csak abban az eset­ben kezel, ha 

 1. a) azt tör­vény vagy – tör­vény fel­ha­tal­ma­zá­sa alap­ján, az abban meg­ha­tá­ro­zott kör­ben, külön­le­ges adat­nak vagy bűn­ügyi sze­mé­lyes adat­nak nem minő­sü­lő adat ese­tén – helyi önkor­mány­zat ren­de­le­te köz­ér­de­ken ala­pu­ló cél­ból elrendeli,
 2. b) az a) pont­ban meg­ha­tá­ro­zot­tak hiá­nyá­ban az Adat­ke­ze­lő tör­vény­ben meg­ha­tá­ro­zott fel­ada­ta­i­nak ellá­tá­sá­hoz fel­tét­le­nül szük­sé­ges és az érin­tett a sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­sé­hez kife­je­zet­ten hozzájárult,
 3. c) az a) pont­ban meg­ha­tá­ro­zot­tak hiá­nyá­ban az az érin­tett vagy más sze­mély lét­fon­tos­sá­gú érde­ke­i­nek védel­mé­hez, vala­mint a sze­mé­lyek éle­tét, testi épsé­gét vagy java­it fenye­ge­tő köz­vet­len veszély elhá­rí­tá­sá­hoz vagy meg­elő­zé­sé­hez szük­sé­ges és azzal ará­nyos, vagy
 4. d) az a) pont­ban meg­ha­tá­ro­zot­tak hiá­nyá­ban a sze­mé­lyes ada­tot az érin­tett kife­je­zet­ten nyil­vá­nos­ság­ra hozta és az az adat­ke­ze­lés cél­já­nak meg­va­ló­su­lá­sá­hoz szük­sé­ges és azzal ará­nyos. 

Sze­mé­lyes ada­to­kat az Adat­ke­ze­lő kizá­ró­lag egy­ér­tel­mű­en meg­ha­tá­ro­zott, jog­sze­rű cél­ból, jog gya­kor­lá­sa és köte­le­zett­ség tel­je­sí­té­se érde­ké­ben kezel. Az adat­ke­ze­lés­nek min­den sza­ka­szá­ban meg kell felel­nie e célnak.

Az Adat­ke­ze­lő csak olyan sze­mé­lyes ada­to­kat kezel, amely az adat­ke­ze­lés cél­já­nak meg­va­ló­su­lá­sá­hoz elen­ged­he­tet­len és a cél eléré­sé­re alkal­mas. Az adat­ke­ze­lés csak a cél meg­va­ló­su­lá­sá­hoz szük­sé­ges mér­té­kű lehet és ideig tarthat.

Sze­mé­lyes ada­tot az ország­ból har­ma­dik ország­ban, továb­bá nem­zet­kö­zi szer­ve­zet kere­te­in belül adat­ke­ze­lést foly­ta­tó adat­ke­ze­lő vagy adat­fel­dol­go­zó részé­re az Adat­ke­ze­lő csak az Infotv. 11-12. §-ában leírt ese­tek­ben, illet­ve módon ad át.

Köte­le­ző adat­ke­ze­lés ese­tén az ada­tok faj­tá­it, az adat­ke­ze­lés cél­ját és fel­té­te­le­it, az ada­tok meg­is­mer­he­tő­sé­gét, vala­mint az adat­ke­ze­lés idő­tar­ta­mát vagy szük­sé­ges­sé­ge idő­sza­kos felül­vizs­gá­la­tát az adat­ke­ze­lést elren­de­lő tör­vény hatá­roz­za meg. A tör­vény köz­ér­dek­ből elren­del­he­ti a sze­mé­lyes adat nyil­vá­nos­ság­ra hozatalát. 

 

 1. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az Adat­ke­ze­lő az adat­ke­ze­lés során arra alkal­mas műsza­ki vagy szer­ve­zé­si – így külö­nö­sen az ada­tok jogo­su­lat­lan vagy jog­el­le­nes keze­lé­sé­vel, vélet­len elvesz­té­sé­vel, meg­sem­mi­sü­lé­sé­vel vagy káro­so­dá­sá­val szem­be­ni védel­met kiala­kí­tó – intéz­ke­dé­sek alkal­ma­zá­sá­val biz­to­sít­ja a sze­mé­lyes ada­tok meg­fe­le­lő biztonságát.

 

 1. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az érin­tett jogo­sult arra, hogy az Adat­ke­ze­lő és az annak meg­bí­zá­sá­ból vagy ren­del­ke­zé­se alap­ján eljá­ró adat­fel­dol­go­zó által kezelt sze­mé­lyes ada­tai vonatkozásában: 

 1. a) az adat­ke­ze­lés­sel össze­füg­gő tények­ről az adat­ke­ze­lés meg­kez­dé­sét meg­elő­ző­en tájé­koz­ta­tást kap­jon (elő­ze­tes tájé­ko­zó­dás­hoz való jog),
 2. b) kérel­mé­re sze­mé­lyes ada­ta­it és az azok keze­lé­sé­vel össze­füg­gő infor­má­ci­ó­kat az Adat­ke­ze­lő a ren­del­ke­zé­sé­re bocsás­sa (hoz­zá­fé­rés­hez való jog),
 3. c) kérel­mé­re sze­mé­lyes ada­ta­it az infor­má­ci­ós önren­del­ke­zé­si jog­ról és az infor­má­ció­sza­bad­ság­ról szóló 2011. évi CXII. tör­vény­ben meg­ha­tá­ro­zott ese­tek­ben az Adat­ke­ze­lő helyes­bít­se, illet­ve kiegé­szít­se (helyes­bí­tés­hez való jog),
 4. d) kérel­mé­re, vala­mint az infor­má­ci­ós önren­del­ke­zé­si jog­ról és az infor­má­ció­sza­bad­ság­ról szóló 2011. évi CXII. tör­vény­ben meg­ha­tá­ro­zott ese­tek­ben sze­mé­lyes ada­tai keze­lé­sét az Adat­ke­ze­lő kor­lá­toz­za (az adat­ke­ze­lés kor­lá­to­zá­sá­hoz való jog),
 5. e) kérel­mé­re, vala­mint az infor­má­ci­ós önren­del­ke­zé­si jog­ról és az infor­má­ció­sza­bad­ság­ról szóló 2011. évi CXII. tör­vény­ben meg­ha­tá­ro­zott továb­bi ese­tek­ben sze­mé­lyes ada­ta­it az Adat­ke­ze­lő töröl­je (tör­lés­hez való jog).

Az érin­tet­ti jogok érvé­nye­sü­lé­sét, az érin­tet­tek ezen jogok gya­kor­lá­sa irán­ti kérel­me­it az adat­ke­ze­lő jog­sza­bá­lyi elő­írá­sok­ban fog­lal­tak sze­rint biz­to­sít­ja, illet­ve teljesíti.

Az adat­ke­ze­lés­sel érin­tett sze­mély az adat­ke­ze­lést meg­elő­ző­en az Adat­ke­ze­lők­nél tájé­ko­zód­hat adat­ke­ze­lés­sel össze­füg­gő tények­ről. Az érin­tett kérel­mé­re az Adat­ke­ze­lő tájé­koz­tat­ja arról, hogy sze­mé­lyes ada­ta­it maga az Adat­ke­ze­lő, illet­ve a meg­bí­zá­sá­ból vagy ren­del­ke­zé­se alap­ján eljá­ró adat­fel­dol­go­zó kezeli-e. A tájé­koz­ta­tás­ké­rés­hez (hoz­zá­fé­rés­hez) való jog alap­ján az adat­ke­ze­lés­sel érin­tett sze­mély meg­is­mer­he­ti, hogy sze­mé­lyes ada­ta­i­nak keze­lé­se folya­mat­ban van-e és jogo­sult arra, hogy a rá vonat­ko­zó­an kezelt ada­tok kap­csán tájé­koz­ta­tást kap­jon arról, miszerint

 • az Adat­ke­ze­lő mely ada­ta­it kezeli, 
 • ada­ta­it az Adat­ke­ze­lő milyen cél­ból kezeli,
 • ada­tai keze­lé­sé­re az Adat­ke­ze­lőt mi jogo­sít­ja fel,
 • az Adat­ke­ze­lő mikor­tól és med­dig keze­li az adatait,
 • a kezelt sze­mé­lyes ada­tok­nak kik a cím­zett­jei, akik­kel, illet­ve ame­lyek­kel a sze­mé­lyes ada­to­kat közöl­ték vagy közöl­ni fogják,
 • ha az Adat­ke­ze­lő az ada­to­kat nem az adat­ke­ze­lés­sel érin­tett sze­mély­től gyűj­töt­te, akkor mik az ada­tok for­rá­sá­ra vonat­ko­zó információk, 
 • melyek az adat­ke­ze­lés­sel kap­cso­la­tos érin­tet­ti jogai,
 • milyen jog­or­vos­la­ti lehe­tő­ség­gel rendelkezik.

Az adat­ke­ze­lés­sel érin­tett sze­mély kér­he­ti, hogy az Adat­ke­ze­lő helyes­bít­se, illet­ve egé­szít­se ki sze­mé­lyes ada­ta­it. A helyes­bí­tés­hez való jog érvé­nye­sí­té­se ese­tén az érin­tett­nek az álta­la szol­gál­ta­tott továb­bi sze­mé­lyes ada­tok való­sá­gát alá kell támasz­ta­nia és iga­zol­nia kell azt is, hogy való­ban az arra jogo­sult sze­mély kéri az adat módo­sí­tá­sát vagy kiegészítését. 

Az Adat­ke­ze­lő a kérés hite­les­sé­gé­nek meg­erő­sí­té­sét köve­tő­en, indo­ko­lat­lan kése­de­lem nél­kül helyes­bí­ti a pon­tat­lan sze­mé­lyes ada­to­kat, illet­ve – ha az adat­ke­ze­lés cél­já­val össze­egyez­tet­he­tő – kiegé­szí­ti a hiá­nyos sze­mé­lyes adatokat. 

Az adat­ke­ze­lés­sel érin­tett sze­mély adat­ke­ze­lés kor­lá­to­zá­sá­hoz való joga akkor érvé­nye­sít­he­tő, ha

 • az adat­ke­ze­lés­sel érin­tett vitat­ja a kezelt sze­mé­lyes ada­tok pon­tos­sá­gát, de ez két­ség­te­le­nül nem álla­pít­ha­tó meg, 
 • az adat­ke­ze­lés jog­el­le­nes, és az érin­tett ellen­zi az ada­tok tör­lé­sét, fel­hasz­ná­lá­suk kor­lá­to­zá­sát kéri,
 • az Adat­ke­ze­lő­nek már nincs szük­sé­ge a sze­mé­lyes ada­tok­ra adat­ke­ze­lés cél­já­ból, de az adat­ke­ze­lés­sel érin­tett sze­mély igény­li az ada­tok keze­lé­sét jogi igény elő­ter­jesz­té­sé­hez, érvé­nye­sí­té­sé­hez vagy védelméhez,
 • az adat­ke­ze­lés­sel érin­tett sze­mély jog­sze­rű­en til­ta­ko­zott az adat­ke­ze­lés ellen, és kér­dé­ses, hogy az Adat­ke­ze­lő jogos indo­kai elsőbb­sé­get élveznek-e az érin­tett jogi indo­ka­i­val szem­ben.  

Amennyi­ben az adat­ke­ze­lés kor­lá­to­zás alá esik, a sze­mé­lyes ada­to­kat a táro­lás kivé­te­lé­vel csak az érin­tett hoz­zá­já­ru­lá­sá­val, vagy jogi igé­nyek elő­ter­jesz­té­sé­hez, érvé­nye­sí­té­sé­hez vagy védel­mé­hez, vagy más ter­mé­sze­tes vagy jogi sze­mély joga­i­nak védel­me érde­ké­ben, vagy az Unió, illet­ve vala­mely tag­ál­lam fon­tos köz­ér­de­ké­ből lehet kezelni.

Az Adat­ke­ze­lő az adat­ke­ze­lé­si kor­lá­to­zás meg­szün­te­té­sé­ről elő­ze­te­sen tájé­koz­tat­ja az adat­ke­ze­lés­sel érin­tett sze­mélyt, ha a kor­lá­to­zás kéré­sé­re történt.

A tör­lés­hez való jog érvé­nye­sí­té­se ese­tén az Adat­ke­ze­lő köte­les arra, hogy az adat­ke­ze­lés­sel érin­tett sze­mély­re vonat­ko­zó ada­to­kat – az Euró­pai Unió jogi aktu­sá­ban, illet­ve tör­vény­ben meg­ha­tá­ro­zott ese­tek kivé­te­lé­vel – indo­ko­lat­lan kése­de­lem nél­kül töröl­je, ha

 • az adat­ke­ze­lés jogellenes,
 • a sze­mé­lyes ada­tok­ra már nincs szük­ség abból a cél­ból, ami­ért kezelték,
 • ha az adat­ke­ze­lés­sel érin­tett hoz­zá­já­ru­lá­sán ala­pult az ada­tok keze­lé­se és azt vissza­von­ta, vagy sze­mé­lyes ada­ta­i­nak tör­lé­sét kérel­me­zi, és más jog­alap az ada­tok továb­bi keze­lé­sét nem teszi jogszerűvé,
 • jog­sze­rű­en til­ta­ko­zott sze­mé­lyes ada­tai keze­lé­se ellen, és nincs elsőbb­sé­get élve­ző ok az Adat­ke­ze­lő álta­li sze­mé­lyes adatkezeléshez,
 • az ada­tok tör­lé­sét jog­sza­bály, az Euró­pai Unió jogi aktu­sa, a Nem­ze­ti Adat­vé­del­mi és Infor­má­ció­sza­bad­ság Ható­ság (a továb­bi­ak­ban: NAIH) vagy a bíró­ság elrendelte,
 • az adat­ke­ze­lés kor­lá­to­zá­sá­nak ideje – a vita­tott ada­tok pon­tos­sá­gá­nak ellen­őr­zé­sé­re elő­ír­tak kivé­te­lé­vel – eltelt.

Az adat­ke­ze­lés­sel érin­tett sze­mély által benyúj­tott, az őt meg­il­le­tő jogo­sult­sá­gok érvé­nye­sí­té­sé­re irá­nyu­ló kérel­met az Adat­ke­ze­lő a leg­rö­vi­debb idő alatt, de leg­fel­jebb 25 napon belül elbí­rál­ja, és az adat­ke­ze­lés­sel érin­tett sze­mélyt írás­ban – amennyi­ben kérel­mét elekt­ro­ni­kus úton nyúj­tot­ta be úgy elekt­ro­ni­kus úton – értesíti. 

Az Adat­ke­ze­lő az adat­ke­ze­lés­sel érin­tett sze­mélyt meg­il­le­tő jogo­sult­sá­gok érvé­nye­sü­lé­sé­vel kap­cso­lat­ban meg­ha­tá­ro­zott fel­ada­ta­it – a GDPR-ben, illet­ve tör­vény­ben meg­ha­tá­ro­zott kivé­te­lek­től elte­kint­ve – ingye­ne­sen látja el.

 

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az adat­ke­ze­lés­sel érin­tett sze­mély, amennyiben 

 • az Adat­ke­ze­lő érin­tet­ti joga­i­nak érvé­nye­sí­té­sét kor­lá­toz­za, vagy ezen joga­i­nak érvé­nye­sí­té­sé­re irá­nyu­ló kérel­mét eluta­sít­ja, a NAIH (cím: 1055 Buda­pest, Falk Miksa utca 9-11., pos­ta­cím: 1363 Buda­pest, Pf.: 9. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, hon­lap: www.naih.hu) vizs­gá­la­tát kez­de­mé­nyez­he­ti az Adat­ke­ze­lő intéz­ke­dé­se jog­sze­rű­sé­gé­nek vizs­gá­la­ta céljából, 
 • meg­íté­lé­se sze­rint sze­mé­lyes ada­ta­i­nak keze­lé­se során az Adat­ke­ze­lő meg­sér­ti a sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­se vonat­ko­zó, jog­sza­bály­ban vagy Euró­pai Unió köte­le­ző jogi aktu­sá­ban meg­ha­tá­ro­zott elő­írá­so­kat, a NAIH adat­vé­del­mi ható­sá­gi eljá­rá­sá­nak lefoly­ta­tá­sát kérel­mez­he­ti, vagy a bíró­ság­hoz fordulhat.

Az utób­bi eset­ben az adat­ke­ze­lés­sel érin­tett sze­mély eldönt­he­ti, hogy a lakó­he­lye vagy a tar­tóz­ko­dá­si helye sze­rin­ti tör­vény­szék­nél nyújtja-e be kere­se­tét. A lakó­hely vagy tar­tóz­ko­dá­si hely sze­rin­ti tör­vény­szé­kek lis­tá­ja a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso olda­lon talál­ha­tó meg.