Főoldal » Közérdekű adatok » Általános közzétételi lista

Általános közzétételi lista

A 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján

1

Szer­ve­ze­ti, sze­mély­ze­ti ada­tok

2

Tevé­keny­ség­re, műkö­dés­re vonat­ko­zó ada­tok

3

Gaz­dál­ko­dá­si ada­tok

3

A helyi önkor­mány­zat önként vál­lalt fel­ada­tai

Nincs meg­je­le­nít­he­tő doku­men­tum.

11

A köz­fel­ada­tot ellá­tó szerv által kiírt pályá­za­tok szak­mai leírá­sa, azok ered­mé­nyei és indo­ko­lá­suk

Fel­vett doku­men­tu­mok (37 darab)

12

A köz­fel­ada­tot ellá­tó szerv­nél vég­zett alap­te­vé­keny­ség­gel kap­cso­la­tos vizs­gá­la­tok, ellen­őr­zé­sek nyil­vá­nos meg­ál­la­pí­tá­sai

Fel­vett doku­men­tu­mok (11 darab)

14

A köz­fel­ada­tot ellá­tó szerv tevé­keny­sé­gé­re vonat­ko­zó, jog­sza­bá­lyon ala­pu­ló sta­tisz­ti­kai adat­gyűj­tés ered­mé­nyei, idő­be­li vál­to­zá­suk

Fel­vett doku­men­tu­mok (169 darab)