Főoldal » Közérdekű adatok » Általános közzétételi lista

Általános közzétételi lista

A 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján

1

Szer­ve­ze­ti, sze­mély­ze­ti adatok

2

Tevé­keny­ség­re, műkö­dés­re vonat­ko­zó adatok

3

Gaz­dál­ko­dá­si adatok

6

A köz­fel­ada­tot ellá­tó szerv irá­nyí­tá­sa, fel­ügye­le­te vagy ellen­őr­zé­se alatt álló, vagy alá­ren­delt­sé­gé­ben műkö­dő más köz­fel­ada­tot ellá­tó szer­vek meg­ne­ve­zé­se, és 1. pont­ban meg­ha­tá­ro­zott adatai

Fel­vett doku­men­tu­mok (12 darab)