Főoldal » Közérdekű adatok » Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

A hon­lap célja az ügyész­ség tevé­keny­sé­gé­vel, elér­he­tő­sé­gé­vel kap­cso­la­tos hite­les, nap­ra­kész és pon­tos infor­má­ci­ók adása a fel­hasz­ná­lók­nak. Az eset­le­ges hibá­kat jel­zés ese­tén minél hama­rabb igyek­szünk orvosolni.

A hon­la­pon sze­rep­lő írá­sok, ada­tok, infor­má­ci­ók ugyan­ak­kor álta­lá­nos jel­le­gű­ek, azok nem tekint­he­tők egye­di ügyre is vál­toz­ta­tás nél­kül alkal­maz­ha­tó szak­mai állásfoglalásnak.

Ha saját ügyé­ben jogi tanács­ra van szük­sé­ge, for­dul­jon az adott jog­te­rü­let­tel fog­lal­ko­zó jogász­hoz, vagy a Jogi Segít­ség­nyúj­tó Szol­gá­lat­hoz (https://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/jogi-segitsegnyujtas).

A hon­lap üzemeltetője:

  • Leg­főbb Ügyész­ség (szék­hely: 1055 Buda­pest, Markó u. 16., tele­fon­szám: + 36 1 354 5500, e-mail cím: info@mku.hu)
  • és a Leg­főbb Ügyész­ség meg­bí­zá­sá­ból a Promo­the­us Agency Bt. (szék­hely: 4481 Nyír­egy­há­za, Gyula u. 1., cég­jegy­zék­szám: 15-06-080758, adó­szám: 25648694-2-15, tele­fon­szám: +36 1 616 6138, e -mail cím: info@promotheus.hu).

A hon­lap doma­in nevé­nek tulaj­do­no­sa a Leg­főbb Ügyészség.

A hon­lap fel­épí­té­se, gra­fi­ká­ja, adat­bá­zi­sa, az elhe­lye­zett szö­ve­gek, ábrák, képek, logók szer­zői jogi olta­lom alatt állnak.

A hon­la­pon sze­rep­lő infor­má­ci­ók (bele­ért­ve a szö­ve­ge­ket, ábrá­kat, infog­ra­fi­ká­kat) – ellen­ke­ző ren­del­ke­zés hiá­nyá­ban – vál­to­zat­lan tar­ta­lom­mal, a for­rás meg­je­lö­lé­sé­vel sza­ba­don terjeszthetők.

A hon­lap üze­mel­te­tői a hon­lap tar­tal­má­nak vál­toz­ta­tás­sal, vagy vál­toz­ta­tás nél­kül, de az ere­de­ti szö­veg­kör­nye­zet­től elté­rő módon tör­té­nő fel­hasz­ná­lá­sá­ért fele­lős­ség­gel nem tar­toz­nak. Az ilyen jel­le­gű fel­hasz­ná­lás ese­tén a hon­lap üze­mel­te­tői a sza­bad fel­hasz­ná­lás jogát megvonják.

A hon­la­pon sze­rep­lő kap­cso­ló­dó olda­lak tar­tal­má­ért az ügyész­ség fele­lős­ség­gel nem tar­to­zik, a hon­lap kizá­ró­lag hoz­zá­fé­rést biz­to­sít ezen oldalakhoz.

A hon­la­pon sze­rep­lő har­ma­dik sze­mé­lyek szel­le­mi alko­tá­sa­it (cik­kek, tanul­má­nyok) fel­hasz­nál­ni kizá­ró­lag a szer­zői jog­ról szóló 1999. évi LXXVI. tör­vény ren­del­ke­zé­sei sze­rint lehet­sé­ges. Min­den, e kor­lá­to­kat átlé­pő fel­hasz­ná­lás­hoz az adott szer­ző hoz­zá­já­ru­lá­sa szükséges.

A hon­lap hasz­ná­la­tá­nak meg­kez­dé­sé­vel a fel­hasz­ná­ló elfo­gad­ja a hon­lap hasz­ná­la­tá­nak feltételeit.

Ha a hon­lap­pal kap­cso­lat­ban ész­re­vé­te­le van, a sajto@mku.hu e-mail címen tehe­ti ezt meg.