Főoldal » Archív » Közgyógyellátást ígérve csalt ki pénzt az álorvos- A Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Veszp­ré­mi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 31 éves, Fejér megyei ille­tő­sé­gű nővel szem­ben, aki 2016 ápri­li­sá­ban, magát házi­or­vos­nak kiad­va, köz­gyógy­el­lá­tás ígé­re­té­vel egy 75 éves asszony pén­zét csal­ta ki.

 A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő a kora dél­előt­ti órák­ban jelent meg az egyik Balaton-parti tele­pü­lé­sen élő asszony házá­nál, ahol álne­vet hasz­nál­va, a kör­zet új házi­or­vo­sa­ként mutat­ko­zott be. Közöl­te a sér­tet­tel, hogy amennyi­ben ad 600.000 forin­tot, a jövő­ben köz­gyógy­el­lá­tás címén térí­tés­men­te­sen része­sül gyó­gyí­tó ellá­tá­sok­ban, a gyógy­sze­rek kivál­tá­sát is beleértve.

A sér­tett végül – az álta­la valós­nak hitt jogo­sult­ság meg­szer­zé­se érde­ké­ben – 50.000 forin­tot bocsá­tott a vád­lott ren­del­ke­zé­sé­re, aki ígé­re­tet tett, hogy azt a követ­ke­ző keddi napon vissza­fi­ze­ti az asszonynak.

A vád­lott­nak azon­ban a pénz vissza­fi­ze­té­se nem állt a szán­dé­ká­ban, s arra lehe­tő­sé­ge sem volt, a sér­tett­nek oko­zott kár pedig nem térült meg.

Veszp­rém, 2016. szep­tem­ber 30. napján

Dr. Orbán György

cím­ze­tes fel­lebb­vi­te­li főügyész­sé­gi ügyész

főügyész

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye