Főoldal » Archív » Közlekedési konfliktusból lövöldözés - vádemelés - FOTÓVAL

A vád­lott gáz­pisz­tollyal két­szer lőtt rá a másik fér­fi­ra, aki ennek követ­kez­té­ben szem­sé­rü­lést szenvedett.

A vád­irat sze­rint 2018. janu­ár 27-én dél­előtt az ügy vád­lott­ja - egy 30 éves férfi - és a sér­tett is gép­ko­csi­val köz­le­ke­dett a XIV. kerü­let, Kere­pe­si úton. A két férfi között egy köz­le­ke­dé­si szi­tu­á­ci­ó­ból ere­dő­en konf­lik­tus ala­kult ki.

Ezt köve­tő­en, az egyik keresz­te­ző­dés­nél a piros lám­pá­nál mind­ket­ten meg­áll­tak a gép­ko­csi­juk­kal, egy­más­sal pár­hu­za­mo­san. A vára­ko­zás köz­ben a sér­tett lehúz­ta az abla­kot, és szá­mon kérte a vád­lot­tól a koráb­bi köz­le­ke­dé­si maga­tar­tá­sát. Ekkor a vád­lott kiszállt az autó­ból, és a cso­mag­tar­tó­hoz ment, ame­lyet látva a sér­tett is kiszállt, és a vád­lott gép­ko­csi­já­nak hátul­ja felé indult.

A vád­lott ekkor az autó­ja cso­mag­tar­tó­já­ból elő­vett egy gáz-riasztó fegy­vert, majd kb. 1,5 méter távol­ság­ból két lövést adott le a másik férfi irá­nyá­ba. A sér­tett a sze­mé­hez kapott az égető fáj­da­lom miatt, majd beült az autó­já­ba, a vád­lott pedig eltet­te a fegy­vert, majd érte­sí­tet­te a rendőröket.

A sér­tett a gáz-riasztófegyverből kiadott lövés­től heveny kötőhártya-gyulladást szenvedett.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 30 éves fér­fit fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján az eljá­rás a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­sá­gon folytatódik.

fegyver_foto