Főoldal » Hírek » Közlekedési vita után vádemelés - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen, aki egy köz­le­ke­dé­si vita során erő­sza­ko­san lépett fel a másik fél­lel szemben.

A vád sze­rint a férfi 2021 augusz­tu­sá­ban, Pécsett az úttest szé­lén par­ko­ló sze­mély­gép­ko­csi­ból árut pakolt ki, ami­kor mel­let­tük elha­ladt egy gép­ko­csi. A kes­keny úttest miatt a mozgó autó a par­ko­ló autót elke­rül­ve az úttest sze­gé­lyé­re haj­tott, majd las­san elha­ladt a vád­lott mel­lett. Ekkor a férfi kia­bál­ni, károm­kod­ni kez­dett, majd kirán­tot­ta az elha­la­dó gép­jár­mű jobb első ajta­ját, és az ott helyet fog­la­ló sze­mély arca irá­nyá­ba ütött. A sér­tett arcát ugyan nem talál­ta el, de a gép­ko­csi­ban ülő férfi szem­üve­gét leso­dor­ta, majd ezt köve­tő­en az elha­la­dó gép­ko­csi karosszé­ri­á­já­ra is több­ször ráütött.

Az autó ezt köve­tő­en meg­állt, majd abból az uta­sok kiszáll­tak. A sér­tett közöl­te a vád­lot­tal, hogy kihív­ja a rend­őr­sé­get, a férfi azon­ban tovább­ra is han­go­san üvöl­tö­zött, és fenye­ge­tő­leg köze­le­dett a gép­ko­csi veze­tő­je felé. Egy járó­ke­lő a mobil­te­le­fon­ját elő­vet­te azért, hogy tele­fo­nál­jon, ekkor azon­ban a vád­lott a kezé­re ütött, majd vele is kia­bált. A férfi az erő­sza­kos cse­lek­mé­nyét akkor hagy­ta abba, ami­kor a rend­őrök a hely­szín­re érkeztek.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye a garáz­da­ság vét­sé­gé­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.