Főoldal » Archív » Közlekedési vita vezetett a verekedéshez – vádemelés

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat két férfi ellen, akik egy köz­le­ke­dé­si konf­lik­tus után meg­ver­ték vita­part­ne­rü­ket.

A két férfi 2016. augusz­tu­sá­ban Pécsett a 6-os főköz­le­ke­dé­si úton ment át a kije­lölt gya­log­át­ke­lő­he­lyen, mikor egyi­kük a zebra előtt vára­ko­zó autó elé állt és nem enged­te tovább halad­ni. A gép­ko­csi­ban tar­tóz­ko­dó utas kiszállt az autó­ból és szá­mon kérte a fér­fi­től, hogy miért nem enge­di tovább őket. Miu­tán azon­ban látta, hogy az elkö­ve­tők töb­ben van­nak és táma­dó­lag lép­tek fel vele szem­ben, elsza­ladt a köze­li laká­sa felé. A két vád­lott a férfi után ment, majd egy köze­li par­ko­ló­ban őt utol­ér­ték, egyi­kük egy kerék­pár­gu­mit dobott a sér­tett nya­ká­ba, majd azzal a föld­re rán­tot­ta. A két férfi a föl­dön fekvő sér­tet­tet test­szer­te több­ször meg­ütöt­te, fej­be­rúg­ta. A sér­tett továb­bi bán­tal­ma­zá­sát a meg­je­le­nő járó­ke­lők miatt a vád­lot­tak abba­hagy­ták és a hely­szín­ről elme­ne­kül­tek.

A két vád­lot­tat koráb­ban a bíró­ság már több­ször elítél­te hason­ló jel­le­gű cse­lek­mé­nyek miatt.

A vád­lot­tak cse­lek­mé­nye a garáz­da­ság vét­sé­gé­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas.