Főoldal » Hírek » Közokirat-hamisítással tetézte az ittas vezetést

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 48 éves férfi ellen, aki előbb itta­san veze­tett, majd a ható­ság által elvett veze­tői enge­dé­lye helyett a jogo­sít­vá­nya elvesz­tés­re hivat­koz­va új okmányt igényelt.

A férfi 2020. júni­us 22-én 21 óra 40 perc­kor Bárna köz­ség­ben ittas álla­pot­ban vezet­te a gép­ko­csi­ját, és azzal ittas­sá­ga miatt egy jobb olda­li útpad­kán sza­bá­lyo­san par­ko­ló autó­nak ütközött.

A bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­vel szem­ben az ügyész­ség bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, vala­mint azt is, hogy a bíró­ság tilt­sa el őt a köz­úti járművezetéstől.

Mivel a cse­lek­mény után a férfi veze­tői enge­dé­lyét a ható­ság elvet­te, az azóta eltelt időt a jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ba be kell szá­mí­ta­ni, ugyan­ak­kor a nyo­mo­zás során az is meg­ál­la­pít­ha­tó volt, hogy a férfi a cse­lek­mény más­nap­ján az okmá­nya elvesz­té­sé­re hivat­koz­va új jogo­sít­ványt igé­nyelt, ezért vele szem­ben közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt újabb nyo­mo­zás is indult.