Főoldal » Archív » Közönyével okozta édesanyja halálát

A Somogy Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a tor­va­ji fér­fi­val szem­ben, aki napi szin­ten láto­gat­ta idős és beteg édes­any­ját, még­sem tett sem­mit azért, hogy meg­fe­le­lő orvo­si ellá­tást kap­jon, mely­nek követ­kez­té­ben a sér­tett éle­tét vesztette.

Koráb­ban a vád­lott gon­dos­ko­dott 87 éves, egye­dül élő édes­any­já­ról, azon­ban ita­lo­zó élet­mód­ja miatt egyre inkább elha­nya­gol­ta a sér­tet­tet, akit 2016 decem­be­ré­ben für­de­tett meg utoljára.

A sér­tett 2017 máju­sá­ban elesés miatt (váll, comb­nyak­tö­rés és 2 olda­li abla­kos bor­da­tö­rés sérü­lést szen­ve­dett) moz­gás­kép­te­len­né vált. Mivel a vád­lott napi szin­ten fel­ke­res­te, tisz­tá­ban volt édes­any­ja álla­po­tá­val, de ahe­lyett, hogy a maga­te­he­tet­len asszony­hoz orvost hívott volna, a sér­tet­tet ágyba fek­tet­te, tovább­ra sem mos­dat­ta, a ruhá­za­tát és ágy­ne­mű­jét nem cse­rél­te ki, sőt egy idő után a ház fűté­sé­ről sem gon­dos­ko­dott. A sér­tett saját szék­le­té­ben és vize­le­té­ben feküdt.

A vád­lott­nak az édes­any­ja meg­be­te­ge­dé­sé­vel szem­ben muta­tott közö­nye miatt a sér­tett álla­po­ta egyre rom­lott, fel­fek­vé­sei ala­kul­tak ki, illet­ve tüdő­gyul­la­dást kapott, és egy idő után táp­lá­lé­kot, illet­ve folya­dé­kot sem vett magá­hoz. Ennek elle­né­re a vád­lott csak akkor kért orvo­si segít­sé­get, ami­kor az idős asszony már alul­táp­lált és kiszá­radt álla­pot­ba került, ezért éle­tét már a szak­sze­rű kór­há­zi ellá­tás sem tudta megmenteni.

A Somogy Megyei Főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indítványozta.