Főoldal » Archív » Közös italozás után leszúrta lakótársát egy debreceni férfi

A fér­fi­val szem­ben a Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken.

Az állat­tar­tás­sal fog­lal­ko­zó agresszív ter­mé­sze­tű vád­lott egye­dül élt Deb­re­cen egyik kert­sé­gi részén.

A vád­lott befo­gad­ta több évvel ezelőtt a sér­tet­tet, aki az álla­tok gon­do­zá­sá­ban nyúj­tott segít­sé­gé­ért a szoba-konyhás ház­ban lak­ha­tott.

A vád­lott és a sér­tett rend­sze­re­sen fogyasz­tott alko­holt. A meg­él­he­té­sü­ket és a napi szin­ten vásá­rolt sze­szes­italt jórészt a vád­lott nyug­dí­já­ból fedez­ték. A vita és a vesze­ke­dés gya­ko­ri volt közöt­tük.

2016. júni­us 28-án, a dél­előtt folya­mán, a vád­lott és a sér­tett is erő­sen leit­ta­so­dott, a déli órák­ban, szo­ká­suk­nak meg­fe­le­lő­en, a ház szo­bá­já­ban lévő ágya­kon feküd­tek és beszél­get­tek, azon­ban köz­tük vita, majd vesze­ke­dés ala­kult ki. Ekkor az alko­hol­tól még agresszí­vab­bá vált vád­lott fel­ka­pott egy étke­zés­hez hasz­nált nagy és éles­re köszö­rült kést, oda­ment az ágyon fekvő sér­tett­hez, majd egy­szer, a mell­ka­sa jobb olda­lán, nagy erő­vel meg­szúr­ta. A sér­tett ezután arc­cal az ágy mellé, a föld­re esett és rövid időn belül meg­halt.

A vád­lott átszúr­ta a sér­tett jobb tüde­jét, a szú­rás követ­kez­té­ben az egyik bor­dá­ja eltört és a bor­da­kö­zi verő­ér is meg­sza­kadt.

Figye­lem­mel a hasz­nált esz­köz jel­le­gé­re, a sérült test­tá­jék­ra és az erő­be­ha­tás nagy­sá­gá­ra, a vád­lott szán­dé­ka a sér­tett éle­té­nek kiol­tá­sá­ra irá­nyult.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott ellen véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A vád­irat­ban fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.