Főoldal » Archív » Közös italozás után megvágta ismerőse nyakát egy debreceni férfi

Vád­eme­lés ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mény miatt

2016. szep­tem­ber 7-én dél­után a vád­lot­tak, akik test­vé­rek, együtt ita­loz­tak a sér­tet­tel Deb­re­cen­ben egy közös isme­rő­sük­nél. A vád­lot­tak 17 óra körül haza indul­tak.

Rövid idő eltel­té­vel a sér­tett is elin­dult, utol­ér­te a vád­lot­ta­kat, majd han­gos szó­vál­tás, illet­ve vere­ke­dés ala­kult ki közöt­tük. Miu­tán lehig­gad­tak, mind­annyi­an haza­men­tek.

Nem sok­kal ezután a sér­tett elin­dult ott­hon­ról és a vád­lot­tak háza előtt haladt el. A test­vér­pár ész­re­vet­te a sér­tet­tet, egyi­kük fenye­get­ni és szi­dal­maz­ni kezd­te, azon­ban a test­vé­re meg­aka­dá­lyoz­ta, hogy kimen­jen az utcá­ra és meg­tá­mad­ja.

A fel­dü­hö­dött vád­lott ezután a lakás kony­há­já­ban magá­hoz vett egy nagy kést és az udvar hátsó részén kisza­ladt egy másik utcá­ra, ahová addig­ra a sér­tett oda­ért.

A vád­lott hátul­ról oda­lé­pett a fér­fi­hez és a kony­ha­kés­sel meg­vág­ta a nya­kát.

A sér­tett ezt ész­lel­ve hátra for­dult, ekkor a vád­lott ismét felé szúrt, miköz­ben azt kia­bál­ta, hogy szí­ven szúr­ja. A sér­tett véde­ke­zett, ezért a vád­lott nem tudta ismé­tel­ten meg­szúr­ni, azon­ban újra rátá­madt. Ez idő alatt a vád­lott test­vé­re is a hely­szín­re ért, elvet­te tár­sá­tól a kony­ha­kést és azt a laká­suk udva­ri WC-jében rej­tet­te el.

A sérült fér­fi­nak az utcá­ban lakó sze­mély nyúj­tott segít­sé­get, majd men­tőt hívott.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás során nyolc napon túl gyó­gyu­ló met­szett sérü­lést szen­ve­dett, azon­ban figye­lem­mel arra, hogy a vád­lott által hasz­nált esz­köz embe­ri élet kiol­tá­sá­ra alkal­mas, továb­bá a vád­lott kije­len­té­sé­re és a szú­rás több­szö­ri ismét­lé­sé­re a férfi szán­dé­ka a sér­tett éle­té­nek kiol­tá­sá­ra irá­nyult.

Az eljá­rás során a rend­őr­ség a kony­ha­kést lefog­lal­ta.

Az ölési cse­lek­ményt meg­va­ló­sí­tó, elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott ellen a Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, míg a sza­bad­lá­bon véde­ke­ző test­vé­re ellen ember­ölés­sel kap­cso­la­tos bűn­pár­to­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A vád­irat­ban bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta mind­két vád­lot­tal szem­ben.