Főoldal » Hírek » Közös italozás után rablás – fotókkal – a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Rab­lás bűn­tet­te miatt az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben, aki ivó­tár­sát rabol­ta ki a haza­fe­lé veze­tő úton. 

A vád­irat sze­rint a sér­tett és az elkö­ve­tő 2023. júli­us 16-án együtt ita­loz­tak egy dömö­si presszó­ban, ahon­nan együtt indul­tak a sér­tett ott­ho­na felé. Az úton az elkö­ve­tő ciga­ret­tát kért a sér­tet­től, aki maga mel­lett tolta kerék­pár­ját. A sötét és nép­te­len úton a férfi hir­te­len arcul ütöt­te sér­tet­tet, aki a kerék­pár­já­val együtt elesett, és eleredt az orra vére. Ezután az elkö­ve­tő a sér­tet­től köve­tel­te a nála lévő két hasz­nált mobil­te­le­font. A sér­tett félel­mé­ben az össze­sen  70.000 forint érté­kű két tele­font átad­ta a táma­dó­nak, aki ezután két­szer meg­ütöt­te a sér­tet­tet. A meg­ütött férfi mind­két­szer a föld­re esett.

A sér­tett­nek nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se keletkezett.

A táma­dó férfi mind­két tele­font tovább adta. Az egyik tele­font a nyo­mo­zó ható­ság lefoglalta.

A rabló férfi ötször volt bün­tet­ve, vagyon elle­ni – köz­tük rab­lás – bűn­cse­lek­mé­nyek miatt, leg­utóbb a bíró­ság mint külö­nös vissza­esőt 2 év 11 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, amely­ből 2022. októ­ber 17-én szabadult.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a több­szö­rös vissza­eső fér­fit fegy­ház­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je, vala­mint fizes­se meg a sér­tett kárát.