Főoldal » Archív » Közösen termesztették a kábítószert - vádemelés

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat két pécsi fér­fi­val szem­ben, akik közö­sen ter­mesz­tet­tek kábítószert.

A vád­lot­tak mun­ka­tár­sak vol­tak, tudo­más­sal bír­tak arról, hogy mind­ket­ten fogyasz­ta­nak kábítószert.

Egy beszél­ge­tés alkal­má­val elha­tá­roz­ták, hogy közö­sen mari­hu­á­nát ter­mesz­te­nek, mely­nek ter­mé­sén meg­osz­toz­nak. Meg­ál­la­po­dá­suk­nak meg­fe­le­lő­en egyi­kük inter­ne­ten meg­ren­del­te az ehhez szük­sé­ges mago­kat, majd hét­vé­gi házá­nak tel­kén elül­tet­te. A növé­nyek neve­lé­sé­ben, gon­do­zá­sá­ban mind­ket­ten részt vettek.

2018 szep­tem­be­ré­ben közö­sen leszed­tek a kifej­lő­dött növé­nyek­ből, de miu­tán nem hozta meg az a kívánt hatást, így vár­tak még a tel­jes szüreteléssel.

2018 októ­be­ré­ben a rend­őr­ség ház­ku­ta­tást tar­tott a hét­vé­gi tel­ken, laká­suk­ban, mun­ka­he­lyü­kön, illet­ve gép­ko­csi­juk­ban is, amely­nek során jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szert fog­lal­tak le tőlük.

Az elkö­ve­tők cse­lek­mé­nye a jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lás bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, amely­nek bün­te­té­si téte­le 5-10 évig ter­je­dő szabadságvesztés.