Főoldal » Archív » Közösségi oldalon adta el a javításra átvett gépkocsit

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség sik­kasz­tás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 21 éves karancs­la­puj­tői férfi ellen, aki inter­ne­ten érté­ke­sí­tett egy javí­tás­ra rábí­zott autót.

Az ügy sér­tett­je 2018. feb­ru­ár köze­pén vásá­rolt egy gép­ko­csit, ame­lyet ezt köve­tő­en Karancs­la­puj­tőn sze­re­lés cél­já­ból átadott a vád­lott­nak, mivel a gép­jár­mű szél­vé­dő­je törött volt, és a motor­ház­te­tőt is ki kel­lett cse­rél­ni. A vád­lott azon­ban a sér­tett által rábí­zott sze­mély­gép­ko­csit a meg­ál­la­po­dá­suk­ban fog­lal­tak­kal ellen­tét­ben nem javí­tot­ta meg, hanem egy inter­ne­tes közös­sé­gi olda­lon eladás­ra meg­hir­det­te, majd feb­ru­ár utol­só nap­ja­i­ban egy vevő­nek értékesítette.

A vád­lott a sik­kasz­tás­sal 61.000 forint kárt oko­zott a sér­tett­nek, ami az autó lefog­la­lá­sa és a sér­tett részé­re tör­té­nő kiadá­sa útján megtérült.

A vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­sá­gon, vala­mint az érté­ke­sí­tés során befolyt összeg­nek meg­fe­le­lő vagyon­el­kob­zás­ra és arra, hogy a bíró­ság köte­lez­ze őt a bűn­ügyi költ­sé­gek viselésére.

A 2018. júli­us 1. nap­ján hatály­ba lépett új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény ugyan­is – a koráb­bi ren­del­ke­zé­sek­től elté­rő­en – lehe­tő­vé teszi, hogy a bíró­ság az egy­sze­rű meg­íté­lé­sű, kisebb tár­gyi súlyú ügyek­ben akkor is tár­gya­lás nél­kül hoz­zon dön­tést, ha a vád­lott a nyo­mo­zás során nem ismer­te be a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét. A bün­te­tő­vég­zés új sza­bá­lyo­zá­sa biz­to­sít­ja az egy­sze­rű meg­íté­lé­sű, leg­fel­jebb kis-közepes tár­gyi súlyú és töme­ge­sen elő­for­du­ló ügyek idő­sze­rű befe­je­zé­sét, emel­lett jelen­tő­sen csök­ken­ti az eljá­ró ható­sá­gok mun­ka­ter­hét. A tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel meg­ho­zott bün­te­tő­vég­zés kibo­csá­tá­sa azon­ban nem sérti az eljá­rás­ban részt vevők joga­it, mert ha a dön­tést sérel­me­zik, a kéz­be­sí­té­sé­től szá­mí­tott nyolc napon belül kér­he­tik, hogy az ügy­ben a bíró­ság tart­sa meg az álta­lá­nos sza­bá­lyok sze­rin­ti tárgyalást.