Főoldal » Hírek » Köztartozásra hivatkozva végrehajtással fenyegettek a zsarolók - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy zsa­ro­ló bűn­ban­dá­val szem­ben, amely­nek férfi tagja magát bíró­sá­gi vég­re­haj­tó­nak kiad­va a sér­tet­tek­től tele­fo­non úgy csi­kart ki pénzt, hogy valót­la­nul azt állí­tot­ta, köz­tar­to­zá­suk van és ha azt még aznap nem egyen­lí­tik ki, akkor vég­re­haj­tás érde­ké­ben rend­őr­rel együtt meg­je­le­nik a laká­su­kon. Áldo­za­ta­ik az álvég­re­haj­tó két női vád­lott társa bank­szám­lá­já­ra még aznap tel­je­sí­tet­ték a befizetést. 

A vád­irat sze­rint a fegy­ház­bün­te­té­sét töltő férfi 2019 nya­rán magát tör­vény­szé­ki vég­re­haj­tó­nak kiad­va tele­fo­non Baján, Buda­pes­ten, Deb­re­cen­ben élő sze­mé­lye­ket fel­hí­vott és azt állí­tot­ta, hogy köz­tar­to­zá­suk van, ő pedig a vég­re­haj­tás­sal meg­bí­zott hiva­ta­los sze­mély. Fel­szó­lí­tot­ta őket, hogy a tar­to­zá­su­kat ren­dez­zék, mert ellen­ke­ző eset­ben a vég­re­haj­tást azon­nal elin­dít­ja. Ennek kere­té­ben az adós­nak mon­dott sér­tet­tek­hez még aznap kivo­nul, és akár az ingat­lan fel­tö­ré­se útján, rend­őr­sé­gi köz­re­mű­kö­dés­sel elvég­zi a foglalást.

 

A férfi a két női bűn­tár­sa bank­szám­la­szá­mát adta meg a fenye­ge­tés­re fizet­ni haj­lan­dó sér­tet­tek­nek. Egyik áldo­za­tuk utá­na­járt és meg­győ­ző­dött arról, hogy nincs adó­tar­to­zá­sa, ezért végül nem fize­tett. A töb­bi­ek azon­ban a hívás­ban elhang­zot­tak­tól meg­ijed­tek és a kilá­tás­ba helye­zett követ­kez­mé­nyek­től tart­va még aznap fizettek.

A zsa­ro­ló bűn­ban­da össze­sen 330 ezer forint­hoz jutott. A meg­zsa­rolt sér­tet­tek kér­ték a káruk megtérítését.

Az ügyész­ség a külö­nös vissza­eső fér­fit és a két nőt bűn­szö­vet­ség­ben, hiva­ta­los minő­ség szín­le­lé­sé­vel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja, ezért mind­hár­muk­kal szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy a férfi nem sza­ba­dul­hat ked­vez­ménnyel. Bűnös­sé­gük­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.