Főoldal » Hírek » Közterületen támadt nőkre az ittas vádlott

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 27 éves fér­fi­val szem­ben, aki egy kapos­vá­ri lakó­te­le­pen támadt rá két fia­tal nőre.

A vád­lott 2020 már­ci­u­sá­ban több kapos­vá­ri presszó­ban is fogyasz­tott alko­holt, ami­től ittas álla­pot­ban került. A férfi ezután az egyik lakó­te­le­pen követ­ni kez­dett egy 17 éves lányt, akit az utcán fog­dos­ni kez­dett, ami­től a sér­tett meg­ijedt, és beme­ne­kült az egyik lép­cső­ház­ba. A vád­lott azon­ban ide is követ­te, ahol tovább fog­dos­ta a sér­tet­tet, aki­nek a segít­ség­ké­ré­sé­re fel­fi­gyelt az egyik járó­ke­lő, ezért a vád­lott fel­ha­gyott a cse­lek­mé­nyé­vel és távo­zott a helyszínről.

A férfi alig 20 perc­cel az előző eset után az utcán fel­fi­gyelt egy másik fia­tal lány­ra, akit köve­tett, majd az alkal­mas pil­la­nat­ban átka­rol­ta, és rövid dula­ko­dás után a föld­re dön­töt­te a sér­tet­tet, akit fog­dos­ni és vet­kőz­tet­ni kez­dett. A sér­tett kitar­tó ellen­ál­lá­sá­ra és a kia­bá­lá­sá­ra azon­ban a kör­nyé­ken lévők fel­fi­gyel­tek, ezért a vád­lott elme­ne­kült a helyszínről.

Az ese­tet ész­le­lők közül ekkor töb­ben követ­ték a vád­lot­tat, akit a közel­ben elfog­tak és a rend­őr­ség kiér­ke­zé­sé­ig vissza­tar­tot­tak. A fér­fit a rend­őrök őri­zet­be vet­ték, majd az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elren­del­te a vád­lott letartóztatását.

Az ügyész­ség a - letar­tóz­ta­tás­ban lévő, a bűn­cse­lek­mé­nye­ket fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt elkö­ve­tett - fér­fi­val szem­ben fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy amennyi­ben a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­ri, a bíró­ság a sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­mát 8 évben hatá­roz­za meg.