Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Közterületi szatír Kazincbarcikán – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­ge miatt, aki fél éven keresz­tül a város park­ja­i­ban nemi vágyá­nak fel­kel­té­se érde­ké­ben rend­sze­re­sen muto­gat­ta magát.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2024 janu­ár végé­től júni­us ele­jé­ig Kazinc­bar­ci­kán par­kok­ban, tere­ken, út menti fás, bok­ros terü­le­te­ken - nap­pal, elté­rő idő­pon­tok­ban - össze­sen 9 alka­lom­mal, nemi vágyá­nak fel­kel­té­se érde­ké­ben, a nad­rág­ját és az alsó nad­rág­ját letol­va, altes­tét lemez­te­le­nít­ve muto­gat­ta magát.

A vád­lott cse­lek­mé­nye­it fel­nőtt korú járó­ke­lők, ille­tő­leg önkor­mány­za­ti ren­dé­szek is ész­lel­ték és érte­sí­tet­ték a rendőrséget.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű, letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben fog­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.