Főoldal » Hírek » Közügyektől eltiltás helyett kiutasítást indítványoz az ügyészség - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség, mint másod­fo­kú ügyész­ség az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát, a vád­lot­tak bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sát, köz­ügyek­től eltil­tá­suk helyett kiuta­sí­tás­ra íté­lé­sü­ket is indít­vá­nyoz­za abban az ügy­ben, amely­ben a kül­föl­di vád­lot­tak a hatá­ro­kon átnyú­ló­an a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rá­nak 8357,3%-át, a külö­nö­sen jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rá­nak 835,73%-át kite­vő kábí­tó­szert érté­ke­sí­tet­tek, illet­ve arra szántak.

A Győri Tör­vény­szék a 2021. júli­us 13-án kihir­de­tett íté­le­té­ben a vád­lot­ta­kat jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt 7 év, illet­ve 7 év 6 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re, 8-8 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, vala­mint vagyon­el­kob­zá­so­kat ren­delt el.

A nem jog­erős íté­let sze­rint a szlo­vák állam­pol­gár­sá­gú, magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­si helyű vád­lot­tak Győr-Moson-Sopron megyei ott­ho­nuk­ban egy éven át, Szlo­vá­ki­á­ból beszer­zett, nagy tisz­ta­sá­gú kábí­tó­szert rend­sze­re­sen adtak el Auszt­ri­á­ba. Az érté­ke­sí­tett és az érté­ke­sí­tés­re szánt tel­jes kábí­tó­szer­mennyi­ség a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rá­nak 8357,3%-a, a külö­nö­sen jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rá­nak 835,73%-a.

A másod­fo­kú ügyész­ség sze­rint a kisza­bott sza­bad­ság­vesz­té­sek mér­té­ke túl­zot­tan enyhe, mert a kábí­tó­szer mennyi­sé­ge annyi­ra kirí­vó­an nagy, hogy az élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel is bün­tet­he­tő bűn­cse­lek­mény elkö­ve­tő­i­vel szem­ben csak jóval hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­té­sek kisza­bá­sá­val érhe­tő el a bün­te­té­sek célja, azaz annak meg­elő­zé­se, hogy akár az elkö­ve­tők, akár más(ok) bűn­cse­lek­ményt köves­se­nek el. A vád­lot­tak ter­hé­re jelent­ke­zik még a huza­mo­sabb ideig tartó elkö­ve­té­si idő­szak mel­lett a bűn­szö­vet­ség súlyo­sí­tó körül­mé­nye, vala­mint a három orszá­got érin­tő elkö­ve­tés is.

Az Euró­pai Unió tag­ál­la­ma­i­nak állam­pol­gá­ra a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltilt­ha­tó, ha Magyar­or­szá­gon lakó­hellyel ren­del­ke­zik. Miu­tán az uniós pol­gár vád­lot­tak­nak Magyar­or­szá­gon nincs beje­len­tett lakó­he­lyük, és mint nem magyar állam­pol­gár elkö­ve­tők­nek Magyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dá­suk nem kívá­na­tos, ezért a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa után kiuta­sí­tá­su­kat indít­vá­nyoz­za a fel­lebb­vi­te­li főügyészség.