Főoldal » Archív » Közúti veszélyeztetés az 5-ös számú főúton – vádemelés egy budapesti férfi ellen

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 64 éves buda­pes­ti férfi ellen, aki 2017 júli­u­sá­ban, az 5-ös számú főúton, Város­föld köze­lé­ben teher­au­tó­val le akart szo­rí­ta­ni egy sze­mély­au­tót veze­tő fér­fit, aki­nek később az elő­zé­sét is megakadályozta.

A vád­lott 2017. júli­us 19-én, a déli órák­ban, teher­au­tó­val köz­le­ke­dett az 5-ös számú főúton Kecs­ke­mét felől Város­föld irá­nyá­ba. A vád­lott a teher­au­tó­val keresz­tül­ha­ladt a kör­for­gal­mon, majd annak Város­föld felő­li kive­ze­tő sza­ka­szán jobb­ról meg­előz­te az előt­te hala­dó sze­mély­gép­ko­csit. Az elő­zés­hez a vád­lott­nak a jobb olda­li útpad­ká­ra is rá kel­lett haj­ta­nia.  A manő­ver után mind­ket­ten meg­áll­tak az úton.

Ami­kor a sér­tett a gép­ko­csi­val bal­ról elkezd­te kike­rül­ni a teher­au­tót, a vád­lott szin­tén elin­dult, és jár­mű­vét szán­dé­ko­san a sze­mély­gép­ko­csi irá­nyá­ba kor­má­nyoz­ta. Az autós a bal­ese­tet úgy tudta elke­rül­ni, hogy ráment a bal olda­li útpadkára.

A város­föl­di leága­zás előt­ti útsza­kasz­hoz érve a sér­tett a teher­gép­ko­csit meg akar­ta előz­ni, de ami­kor a teher­gép­ko­csi mellé ért, a vád­lott gyor­sí­tott, és mivel szem­ből köze­le­dett egy jármű, az autós féke­zett, majd vissza­tért a teher­gép­ko­csi mögé.

A vád­lott veszé­lyez­te­tő maga­tar­tá­sai miatt sze­mé­lyi sérü­lés nem tör­tént, azon­ban ő a KRESZ sza­bá­lya­it szán­dé­ko­san meg­szeg­ve az autót veze­tő férfi éle­tét, testi épsé­gét köz­vet­len veszély­nek tette ki. A vád­lott sza­bad­lá­bon várja a tár­gya­lást, őt az ügyész köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja. Bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.