Főoldal » Archív » Közúti veszélyeztetés menekülés közben

A lopás miatt már több­ször bün­te­tett férfi 2013. júli­u­sá­ban Alsó­pá­ho­kon ment be egy csa­lá­di házba, kuta­tott, és már meg is talált egy arany­lán­cot, ami­kor a tulaj­do­nos, és fele­sé­ge tet­ten érte. A tol­vaj gyor­san mene­kü­lő­re fogta, a házi­ak pedig utána, meg­pró­bál­ták a rend­őr­ség kiér­ke­zé­sé­ig elfog­ni és vissza­tar­ta­ni. Noha a fogás­tól elsza­kadt a póló­ja is, nem tud­ták meg­ál­lí­ta­ni, ezért a fér­fit tovább üldöz­ték. A fér­fit az utcán csak 100 méter­rel távo­labb sike­rült elkap­ni, aki szín­lelt együtt­mű­kö­dést tanú­sít­va elfo­gó­i­val együtt gya­lo­go­san indult el vissza­fe­lé a sér­tett háza felé. Ami­kor a férfi ahhoz az útsza­kasz­hoz ért, ahova koráb­ban az úttest szé­lé­re par­kolt, hir­te­len moz­du­lat­tal beült a kocsi­ba és elin­dí­tot­ta a motort. A sér­tett uno­ká­ja ekkor a hely­szí­nen tar­tás végett a gép­ko­csi nyi­tott ajta­já­nak nyí­lá­sán benyúl­va meg­ra­gad­ta a ter­helt bal kar­ját és nya­kát, aki ennek elle­né­re elin­dult Sár­mel­lék felé. 4,4,5 méter meg­té­te­le után rácsap­ta a jármű veze­tő olda­li ajta­ját az ekkor még min­dig a gép­ko­csi mel­lett hala­dó és őt fogó fia­tal­em­ber­re, aki ennek hatá­sá­ra elen­ged­te a ter­hel­tet, így az a hely­szín­ről el tudott mene­kül­ni. A ter­hel­tet végül a rend­őrök­nek sike­rült elfogni.

A Zala Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye