Főoldal » Hírek » Zala Vármegyei Főügyészség » Közveszély gyújtogatással-a csalódott férfi évfordulóra felgyújtotta a lánykérés helyszínét - a Zala Megyei Főügyészség videóüzenete elérhető

A vide­ó­üze­net itt meg­te­kint­he­tő.

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.

Egy 1995-ben szü­le­tett becs­völ­gyei férfi 2016-ban a Becs­völ­gye, Fő utcai autó­busz­vá­ró­ban meg­kér­te barát­nő­je kezét, ám csa­lód­nia kel­lett, mert a nő, aki­vel frigy­re akart lépni, nem sok­kal később elhagy­ta. Csa­ló­dá­sát az idő­mú­lás sem orvo­sol­ta, a rossz emlé­kű lány­ké­rés har­ma­dik évfor­du­ló­ján 2019. ápri­lis 29.-én dél­után meg­je­lent az autó­busz­vá­ró­nál, és körül­be­lül más­fél liter­nyi ben­zint öntött a busz­vá­ró köve­ze­té­re, vékony sáv­ban szét­lo­csol­va egé­szen az épít­mény előt­ti részig, majd gyu­fá­val meg­gyúj­tot­ta. A fel­lán­go­ló tűz lát­tán a hely­színt sie­tő­sen elhagy­ta és haza sie­tett. A tűz beju­tott a busz­vá­ró­ba és meg­ká­ro­sí­tot­ta az ott lévő fapa­dot és az épít­mény kele­ti oldal­fa­lát.

A tűz szét­ter­je­dé­sét egy éppen arra járó férfi aka­dá­lyoz­ta meg, beavat­ko­zá­sa nél­kül az épít­mény­ben lévő fapad, a busz­vá­ró hátsó desz­ka oldal­fa­la, faszer­ke­ze­te, majd a bitu­me­nes zsin­dely­fe­dés is meg­gyul­lad. A tűz innen a busz­vá­ró mögöt­ti ingat­lan desz­ka­ke­rí­té­sé­re is kiter­jedt volna, és elér­ve a kerí­tés belső olda­lá­nál kiépí­tett gáz­mé­rő beren­de­zést, tele­fon­el­osz­tó beren­de­zést, majd a ház előt­ti 3 tuja fát is, könnyen láng­ra kap­ha­tott volna a desz­ka borí­tá­sú csün­gő­ere­szes lakó­épü­let tető­szer­ke­ze­te.

A szán­dé­kos tűz­oko­zás miatt a lakó­épü­let­ben tar­tóz­ko­dó sze­mé­lyek és a nagy érté­kű vagyon­tár­gyak is köz­vet­len veszély­be kerül­tek.

A Zala­eger­sze­gi Járá­si Ügyész­ség köz­ve­szély oko­zá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat.