Főoldal » Hírek » Közveszélyes házi töltőállomás - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 49 férfi ellen lopás bűn­tet­te és köz­ve­szély­oko­zás vét­sé­ge miatt. Az elkö­ve­tő a csa­lá­di ház gáz­mé­rő órá­ján lévő veze­té­ket meg­bon­tot­ta, átve­zet­te a garázs­ba, ahol méret­len gáz­zal töl­töt­te az autó­ját olyan mód­szer­rel, amely miatt a szom­szé­dos épü­le­tek­ben lakók rend­sze­re­sen köz­vet­len veszély­hely­zet­nek vol­tak kitéve. 

A vád­irat sze­rint a férfi 2019. szep­tem­be­ré­ben az édes­any­ja mis­kol­ci csa­lá­di házán lévő gáz­mé­rő órá­ról a beme­ne­ti veze­ték­ágat lesze­rel­te, és ahhoz sza­bály­ta­la­nul víz­ve­ze­té­kek­hez hasz­ná­la­tos ido­mok­kal és köté­sek­kel rácsat­la­ko­zott, és a gázt átve­zet­te a tol­da­lék épü­let­ben kiala­kí­tott álta­la hasz­nált garázsba.

A méret­len veze­ték­ről komp­resszor segít­sé­gé­vel 1 éven keresz­tül - azaz 2020. szep­tem­ber köze­pé­ig - rend­sze­re­sen tan­kol­ta gáz­üze­mű sze­mély­gép­ko­csi­ját. Több mint 11.000 m3 gázt véte­le­zett, ezzel 1,3 mil­lió forint össze­gű kárt oko­zott a szolgáltatónak.

Min­den egyes tan­ko­lás alkal­má­val a komp­resszor műkö­dé­sé­nek leál­lí­tá­sá­ig fenn­állt a rob­ba­nó­ké­pes gáz­kon­cent­rá­ció kiala­ku­lá­sá­nak és így rob­ba­nás bekö­vet­ke­zé­sé­nek a lehe­tő­sé­ge, amely során a saját, a kör­nye­ző ingat­la­nok, és az ott tar­tóz­ko­dó sze­mé­lyek köz­vet­len veszély­be kerül­tek volna.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.