Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Közveszélyt okozott a szilveszter éjjeli tűzijáték – videóval – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség gon­dat­lan köz­ve­szély oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádolt meg négy sze­mélyt, akik 2022 szil­vesz­ter éjsza­ká­ján a tűzi­já­té­kok­kal köz­ve­szélyt idéz­tek elő Győrben.

A vád sze­rint a négy sze­mély által kilőtt tűzi­já­té­kok marad­vá­nya­i­nak egy része egy olyan telek­re hul­lott, ahol egy 180 m2-es és egy 114 m2-es fólia­sá­tor állt. A fólia sát­rak szin­te tel­jes mér­ték­ben leég­tek a ben­nük lévő érté­kek­kel együtt és meg­ron­gá­ló­dott egy két és fél­mil­lió forint érté­kű kot­ró­gép is, így össze­sen majd ötmil­lió forint kár keletkezett.

A kiala­kult tűz veszé­lyez­tet­te a szom­szé­dos épü­le­tek álla­gát, az ott­la­kók és a hely­szín köze­lé­ben tar­tóz­ko­dók testi épsé­gét is. A tűz tovább ter­je­dé­sét a kataszt­ró­fa­vé­de­lem mun­ka­tár­sai aka­dá­lyoz­ták meg.

A vád­lot­tak ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.

A mobil­te­le­fon­nal készí­tett fel­vé­te­len a lán­go­ló fólia sát­rak láthatók.

https://www.facebook.com/ugyeszseg/videos/469979732295916