Főoldal » Hírek » Közvetítői eljárás tehet pontot a munkahelyi baleset végére - Fotóval - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Súlyos mun­ka­he­lyi bal­eset hely­szí­ne volt egy éve Mező­sze­me­re köz­ség, ahol az egyik ingat­lan fel­újí­tá­sa során egy helyi lakos szen­ve­dett komoly sérü­lé­se­ket. A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség az orvos­szak­ér­tő rész­vé­te­lé­vel foly­ta­tott ala­pos nyo­mo­zást köve­tő­en most hatá­ro­za­tot hozott az ügyben.

A bal­eset 2020. októ­ber 20-án dél­előtt tör­tént, azt köve­tő­en, hogy az épít­ke­zés hely­szí­nén egy pla­tós fel­épít­mé­nyű, önra­ko­dó teher­gép­ko­csi­ról annak veze­tő­je a jár­mű­re sze­relt daru­val meg­kezd­te az álta­la oda­szál­lí­tott cso­ma­golt ODS lapok leeme­lé­sét. Ennek során a sér­tett a gya­nú­sí­tott tud­tá­val a rako­mány alá­tá­masz­tá­sá­ul szol­gá­ló léce­ket húzo­gat­ta ki a meg­emelt teher alól, így veszé­lyes közel­ség­ben tar­tóz­ko­dott a plató mel­lett. Ami­kor a darus az eme­lő­szer­ke­zet­re sze­relt rakat­vil­lá­val meg­emel­te a máso­dik bálát, az – töme­gé­nél fogva – oldal­irány­ban kifor­dult, ami azzal járt, hogy a fóli­á­ba cso­ma­golt lapok éle elnyír­ta a műanyag köte­ge­lőt. Az ennek nyo­mán elmoz­du­ló teher miatt a rakat­vil­la füg­gesz­té­ke elfe­szí­tet­te a kiakadás-gátlót, így a zárt kap­cso­ló ken­gyel kicsú­szott a daru­ho­rog­ból, a rakat­vil­la leesett, és rádőlt az eme­lő­szer­ke­zet ható­kö­ré­ből ekkor már mene­kül­ni pró­bá­ló sér­tett­re. A közép­ko­rú férfi ennek követ­kez­té­ben mint­egy három hónap alatt gyó­gyu­ló több­szö­rös bor­da­tö­rést, vala­mint azzal össze­füg­gés­ben súlyos belső sérü­lé­se­ket szenvedett.

A darut keze­lő ter­helt a cse­lek­mé­nyé­vel a fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­gét való­sí­tot­ta meg, ami leg­fel­jebb egy évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűncselekmény.

A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség már a nyo­mo­zás vizs­gá­la­ti sza­ka­szá­ban közöl­te a gya­nú­sí­tot­tal, hogy beis­me­ré­se ese­tén lehe­tő­sé­get lát köz­ve­tí­tői eljá­rás lefoly­ta­tá­sa cél­já­ból a bün­te­tő eljá­rás fel­füg­gesz­té­sé­re. Mivel a kilá­tás­ba helye­zett intéz­ke­dés fel­té­te­lei tel­je­sül­tek, az ügyész­ség most fel­füg­gesz­tet­te az eljá­rást. Ezzel – a sér­tett és a gya­nú­sí­tott hoz­zá­já­ru­lá­sá­val – a párt­fo­gó fel­ügye­lői szol­gá­lat­nál meg­in­dul a külön tör­vény­ben rész­le­te­sen sza­bá­lyo­zott köz­ve­tí­tői eljá­rás, mely­nek kere­té­ben az érin­tet­tek egyez­ség­re jut­hat­nak egy­más­sal. Amennyi­ben a köz­ve­tí­tői eljá­rás ered­mény­re vezet, az ügyész­ség meg­szün­te­ti a bün­te­tő eljárást.