Főoldal » Archív » Közvetítői eljárásban fizette ki a gyanúsított a megrongált ajtók árát- A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség egy ron­gá­lás vét­sé­ge miatt indult ügy­ben, ered­mé­nyes köz­ve­tí­tői eljá­rást köve­tő­en, meg­szün­tet­te a bün­te­tő­el­já­rást, tekin­tet­tel arra, hogy a gya­nú­sí­tott a sér­tett­nek meg­fi­zet­te a vita során meg­ron­gált ajtókat.

 A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a sér­tett férfi és élet­tár­sa 2019. janu­ár 4-én dél­után vesze­ked­tek a Dad köz­ség­ben talál­ha­tó ott­ho­nuk­ban. A nő tele­fo­non segít­sé­get kért barát­já­tól, aki meg­je­lent a ház­nál és ő is vesze­ked­ni kez­dett a sér­tet­tel, majd indu­la­to­san köze­lí­tett felé, aki bement a házba. A gya­nú­sí­tott követ­te a sér­tet­tet és olyan erő­vel meg­rán­tot­ta a lakás egyik kül­té­ri ajta­ját, hogy annak kisza­kadt a nyel­ve. Ezt köve­tő­en a gya­nú­sí­tott bel­jebb ment a házba és meg­pró­bál­ta kinyit­ni a ház­tar­tá­si helyi­ség ajta­ját, ahová a sér­tett bement. Miu­tán a sér­tett az ajtót bezár­ta, a gya­nú­sí­tott ráütött a bel­té­ri ajtó­ja, amely­nek felső eleme lesza­kadt. A gya­nú­sí­tott a két ajtó meg­ron­gá­lá­sá­val össze­sen 198.190,-Ft kárt oko­zott a sértettnek.

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség köz­ve­tí­tői eljá­rás­ra utal­ta az ügyet, mely ered­mé­nyes lett, tekin­tet­tel arra, hogy a gya­nú­sí­tott bocsá­na­tot kért a sér­tet­től és kifi­zet­te neki az oko­zott kárt. Erre figye­lem­mel a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség meg­szün­tet­te a gya­nú­sí­tot­tal szem­ben a ron­gá­lás vét­sé­ge miatt foly­ta­tott büntetőeljárást.