Főoldal » Archív » Közvetítői eljárással zárult egy közúti baleset okozása miatt indult büntető eljárás

A bün­te­tő eljá­rás­jo­gi tör­vény  lehe­tő­sé­get ad  úgy­ne­ve­zett köz­ve­tí­tői eljá­rás lefoly­ta­tá­sá­ra, mely­nek az a célja, hogy a bűn­cse­lek­mény  követ­kez­mé­nye­i­nek jóvá­té­te­lét és a ter­helt  jövő­be­ni  jog­kö­ve­tő maga­tar­tá­sát elő­se­gít­se. A köz­ve­tí­tői eljá­rás lefoly­ta­tá­sát az ügyész­ség akkor enge­dé­lye­zi, ha  annak lefoly­ta­tá­sát   a sér­tett és a ter­helt is kéri, és a tör­vény által meg­ha­tá­ro­zott  fel­té­te­lek is tel­je­sül­nek. A köz­ve­tí­tői eljá­rás  sike­res  befe­je­zé­se ese­tén – mert a sér­tett érde­ké­nek érvé­nye­sü­lé­se érde­ké­ben az állam  lemond bün­te­tő­jo­gi igényéről-  az ügyész­ség  a nyo­mo­zást meg­szün­te­ti, ellen­ke­ző eset­ben az ügy­ben   vádat emel, vagy más intéz­ke­dést foganatosít.

A Zala Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye