Főoldal » Hírek » Közvetítők segítségével terjesztette a kábítószert - fotókkal - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Vár­me­gyei Főügyész­ség kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt három fér­fi­val szem­ben, akik több sze­mély­nek Kis­bé­ren és kör­nyé­kén pikót és speed-et érté­ke­sí­tet­tek. Az egyik férfi továb­bá enge­dély nél­kül tar­tott lőfegyvert. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint az egyik férfi 2021. évben a másik két elkö­ve­tő segít­sé­gé­vel pikó és speed nevű kábí­tó­szert ter­jesz­tett több fogyasz­tó­nak Kis­bé­ren, Rédén és Banán. A férfi tár­ká­nyi csa­lá­di házá­nak udva­rán talál­ha­tó garázs­ból jelen­tős mennyi­sé­gű pikót, vala­mint egy enge­dély nél­kül tar­tott lőfegy­vert fog­lalt le a nyo­mo­zó hatóság.

A főügyész­ség mind­há­rom fér­fi­val szem­ben kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te - egyi­kük­kel lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt is - vádat emelt a Tata­bá­nyai Tör­vény­szé­ken. Az ügyész­ség a vád­irat­ban töb­bek között arra tett indít­ványt, hogy a tör­vény­szék a lőfegy­vert tartó fér­fit fegy­ház­bün­te­tés­re, a másik két vád­lot­tat bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je és tilt­sa el őket a köz­ügyek gyakorlásától.