Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Krimiírót zaklatott

Egy negy­ve­nes éve­i­ben járó férfi 7-8 éven keresz­tül bizarr, nyug­ta­la­ní­tó, fenye­ge­tő tar­tal­mú e-mail üze­ne­te­ket kül­döz­ge­tett egy neves, írói álné­ven pub­li­ká­ló, Zala megyei kri­mi­író­nő inter­ne­tes közös­sé­gi olda­lon talál­ha­tó adat­lap­já­ra. A sér­tett végül akkor tett fel­je­len­tést, ami­kor a 2013. októ­ber 1-jén kapott e-mail már komoly fenye­ge­té­se­ket tar­tal­ma­zott. A nyo­mo­zás során sike­rült beazo­no­sí­ta­ni a zak­la­tó sze­mé­lyét, akit zak­la­tás vét­sé­ge miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­tak ki. Kide­rült, a sér­tett köny­vei nagy hatás­sal vol­tak rá, ezért pró­bált – akár erő­szak­kal is – az írónő köze­lé­be férkőzni.

A Zala Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 2014 04 15