Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Rendezvények » KRIMINÁLEXPO 2016

Tisz­te­let­tel meg­hív­juk a XXI. Kriminálexpo-ra, amely  2016. novem­ber 8-10. között lesz a Krisz­ti­na kör­úti Tölö­si Péter Kon­fe­ren­cia Köz­pont­ban a Leg­főbb Ügyész­ség és az Ügyé­szek Orszá­gos Egye­sü­le­té­nek közös rendezésében.

A ren­dez­vény­so­ro­za­tot dr. Polt Péter leg­főbb ügyész úr nyit­ja meg 2016. novem­ber 8-án 10 órakor.

A Kri­mi­ná­lex­po – a „Kom­mu­ni­ká­ció a biz­ton­sá­gos vilá­gért, kom­mu­ni­ká­ció a biz­ton­sá­gos Magyar­or­szá­gért” mot­tó­já­hoz híven - kon­fe­ren­ci­á­i­val, kerekasztal-beszélgetéseivel lehe­tő­sé­get biz­to­sít  a ren­dé­sze­ti, bűn­ül­dö­zé­si és igaz­ság­szol­gál­ta­tá­si, vala­mint egyéb, szak­mai szer­vek­nek, vala­mint a civil élet sze­rep­lő­i­nek arra, hogy egy­más állás­pont­ját meg­is­mer­jék, a fel­me­rü­lő kér­dé­se­ket meg­vi­tas­sák, továb­bá a nagy­kö­zön­ség szá­má­ra is bete­kin­tést enged­je­nek min­den­na­pi tevé­keny­sé­gük egy-egy kisebb területére.

Az idei ren­dez­vény során - töb­bek között - szó lesz a bün­te­tő­el­já­rás­ban alkal­ma­zott szak­ér­tői bizo­nyí­tás sze­re­pé­ről, az infor­ma­ti­kai esz­kö­zök fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek­ről, a mig­rá­ció aktu­á­lis kér­dé­se­i­ről, a bűn­ül­dö­zés során alkal­maz­ha­tó high-tech tech­no­ló­gi­ák­ról, de hamistárgy-bemutatót is meg­te­kint­het­nek az érdeklődők.

A prog­ra­mok­ról bőveb­ben a www.kriminalexpo.hu hon­la­pon olvashat.

A ren­dez­vény láto­ga­tá­sa – a koráb­bi évek­hez hason­ló­an - ingyenes.

Várunk sze­re­tet­tel min­den érdeklődőt.

Kom­mu­ni­ká­ci­ós és Sajtóosztály

Leg­főbb Ügyészség