Főoldal » Hírek » Kriptovalutával fizetett a külföldről drogot rendelő informatikus - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt vádat emelt egy infor­ma­ti­kus férfi ellen, aki 2020. év vége és 2021 már­ci­u­sa között egy hol­lan­di­ai ille­gá­lis webshop­ból krip­to­va­lu­tá­ért több­ször ren­delt kábí­tó­szert, de a szál­lít­má­nyo­kat a magyar posta vala­mennyi alka­lom­mal lefoglalta.

A vád­irat sze­rint a kis­kun­maj­sai vád­lott­nak infor­ma­ti­kai szak­kép­zett­sé­ge van és ennek segít­sé­gé­vel 2020 végén egy hol­lan­di­ai ille­gá­lis webshop­ból saját fogyasz­tás­ra dro­got ren­delt. A férfi a kábí­tó­szert krip­to­va­lu­tá­val fizet­te ki és a „cso­mag” cím­zett­je­ként a saját nevét, vala­mint a mun­ka­he­lyé­nek a címét adta meg.

A drog 2021. janu­ár végén meg is érke­zett a magyar posta köz­pont­já­ba, ahol azon­ban a 10 db, dino­szau­ruszt ábrá­zo­ló tab­let­ta gya­nús­sá vált és lefog­lal­ták. A „cso­ma­got” hiába váró elkö­ve­tő ezután panaszt tett a hol­lan­di­ai webshop­nál, akik a meg­ren­delt kábí­tó­szert ismé­tel­ten elküld­ték a címé­re. A posta azon­ban az újabb, port tar­tal­ma­zó szál­lít­mányt is lefoglalta.

A férfi ezután továb­bi pana­szo­kat kül­dött a webshop­nak és újabb drog­ren­de­lést adott fel, a keres­ke­dő pedig továb­bi, dro­got tar­tal­ma­zó „cso­ma­go­kat” kül­dött a vád­lott­nak, ekkor már a lak­cí­mé­re. A posta azon­ban eze­ket is lefog­lal­ta, a drog egyik eset­ben sem érke­zett meg a megrendelőhöz.

A férfi által ren­delt és Magyar­or­szág­ra, a posta köz­pont­já­ba érke­zett tab­let­ták és por MDMA-t, illet­ve amfe­ta­mint tar­tal­maz­tak. A dro­gok ható­anyag tar­tal­ma jelen­tős mennyi­sé­gű volt.

A vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó fegy­ház, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben azzal, hogy a lefog­lalt dro­go­kat el kell kobozni.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.