Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Kristállyal kereskedő férfi és viszonteladói letartóztatását indítványozza az ügyészség- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt három férfi – köz­tük egy apa és fia - letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­za, akik 2020 már­ci­u­sá­tól őri­zet­be véte­lü­kig kris­tály fan­tá­zia­ne­vű, etil-hexedront tar­tal­ma­zó por­ral kereskedtek.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a két kis­kun­ha­la­si férfi gya­nú­sí­tott – apa és nagy­ko­rú fia – 2020 már­ci­u­sá­ban elha­tá­roz­ták, hogy etil-hexedron tar­tal­mú „kris­tályt” vásá­rol­nak har­ma­dik tár­suk­tól azért, hogy azt kipor­ci­óz­va lakó­kör­nye­ze­tük­ben tovább­ér­té­ke­sít­sék. A gya­nú­sí­tot­tak közel fél éven át keres­ked­tek a fehér porral.

A kis­kun­ha­la­si rend­őrök a három fér­fit őri­zet­be vet­ték és keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ját közöl­ték velük.

Az ügyész­ség sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sa azért indo­kolt, mert tar­ta­ni kell attól, hogy sza­bad­láb­ra kerü­lé­sük ese­tén a bizo­nyí­tást az eljá­rás jog­el­le­nes befo­lyá­so­lá­sá­val meg­ne­he­zí­te­nék. Emel­lett a bűn­is­mét­lés veszé­lye is indo­kol­ja a letar­tóz­ta­tá­suk elren­de­lé­sét, mivel a ter­hük­re rótt bűn­cse­lek­ményt huza­mo­sabb időn át, élet­vi­tel­sze­rű­en követ­ték el, ráadá­sul az apa és nagy­ko­rú fia bün­te­tett előéletű.