Főoldal » Hírek » Kristályt fogyasztott, majd vezetett- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés és kábí­tó­szer bir­tok­lás miatt vádat emelt egy hely­be­li fér­fi­val szem­ben, aki idén feb­ru­ár­ban úgy vezet­te autó­ját Kis­kun­ha­la­son, hogy koráb­ban elfo­gyasz­tott kábí­tó­szer miatt bódult álla­pot­ban volt.

A vád­irat sze­rint a kis­kun­ha­la­si férfi 2021. feb­ru­ár 2-án este Kis­kun­ha­las lakott terü­le­tén belül úgy köz­le­ke­dett sze­mély­gép­ko­csi­val, hogy előt­te „kris­tály” nevű dizáj­nerdro­got fogyasztott.

A köz­úti ellen­őr­zés során beszé­de, moz­gá­sa lelas­sult, visel­ke­dé­se zavart volt. Kide­rült, hogy koráb­bi eltil­tás miatt veze­tői enge­dé­lye sem volt. A kis­kun­ha­la­si rend­őrök a jármű átvizs­gá­lá­sa során a kézi­fék alat­ti táro­ló­ban két pakett „kris­tályt” is talál­tak nála.

Az ügyész­ség a fér­fit bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés és kábí­tó­szer bir­tok­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja, ezért vele szem­ben bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban - tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, a jár­mű­ve­ze­tés­től továb­bi eltil­tá­sát és a lefog­lalt kábí­tó­szer elkob­zá­sát indít­vá­nyoz­za. Bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.